Hur länge måste följesedlar sparas?

Fakturor från leverantörer utgör verifikationer och är därmed räkenskapsinformation.

     

den 31 augusti 2015

Dessa ska bevaras till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då det aktuella räkenskapsåret avslutades. Gäller detta även för följesedlar i samband med varuleveranser?

Om en följesedel inte innehåller någon ytterligare information utöver den som finns i fakturan behöver den inte sparas. Men om där finns annan information utgör även följesedeln räkenskapsinformation och måste därmed sparas lika länge som fakturan.