Farliga ämnen hanteras felaktigt

Arbetsmiljöverkets inspektion av hanteringen av farliga kemiska ämnen på 1 800 arbetsplatser gav åtta av tio arbetsplatser krav på åtgärder.

     

den 29 oktober 2018
Drygt åtta av tio arbetsplatser fick krav från Arbetsmiljöverket på att åtgärda brister i sin hantering av farliga kemiska ämnen. Framför allt handlar det om bristande dokumentation av det som kommit fram i arbetsgivarens undersökning och riskbedömning. Fokus ska vara på hur arbetstagare exponeras, vad som ska göras för att begränsa risker och beredskapen för olyckor.

En annan brist är att förteckningen över farliga ämnen inte är komplett.

Farliga kemiska ämnen finns i princip på nästan alla arbetsplatser och kan förekomma i olika former såsom damm, gas, vätska och pulver.

Europeisk arbetsmiljökampanj om farliga ämnen

Inspektionerna är en del i en europeisk arbetsmiljökampanj för att få friskare arbetsplatser genom att hanteringen av farliga ämnen ska ske på ett säkert sätt. Under början av 2019 kommer Arbetsmiljöverket att följa upp med inspektioner på de arbetsplatser som har fått krav.

Inspektioner har genomförts på omkring 1 800 arbetsplatser, framförallt inom skola, gröna näringar, vård och omsorg, hotell och restaurang, badanläggningar, fordonsverkstäder, avfallshantering, livsmedelsindustri och tvätterier.

Källa
Arbetsmiljöverket


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer