Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union kan komma att påverka den svenska modellen

I en nyutkommen rapport om EU:s framtid med den diskreta rubriken Färdigställandet av EU:s ekonomiska och Monetära union finns bl a ett avsnitt Ökat fokus på sysselsättning och sociala resultat.

     

den 9 augusti 2015

Rapporten riktar sig visserligen i första hand till euroländerna, men förslagen har direkt och indirekt bäring på alla medlemsländer – alltså även Sverige. Den svenska modellen kan komma att påverkas.

I detta avsnitt finns så många viktiga förändringar som kan påverka den svenska arbetsmarknaden att hela avsnittet förtjänar att presenteras ordagrant:

Sysselsättningen och den sociala situationen varierar mycket i euroområdet, bl.a. på grund av krisen, men också på grund av mer djupliggande tendenser och svagheter som fanns redan före krisen.

EU:s mål bör vara att få ett ”socialt kreditbetyg” på AAA. Detta är också en ekonomisk nödvändighet.

För att EMU ska bli framgångsrikt måste arbetsmarknader och trygghetssystem fungera väl och på ett rättvist sätt i alla euroländer. Därför måste sysselsättning och sociala frågor prioriteras högt i den europeiska planeringsterminen. Arbetslöshet, särskilt långtidsarbetslöshet, är en av de allvarligaste orsakerna till ojämlikhet och socialt utanförskap. Därför är det viktigt med effektiva arbetsmarknader som främjar hög sysselsättning och som också kan absorbera chocker utan att skapa alltför hög arbetslöshet. På det sättet kan arbetsmarknaden bidra till såväl ett välfungerande EMU som ett mer inkluderande samhälle.

Det finns ingen patentlösning, men många medlemsländer står inför liknande utmaningar. Det handlar bland annat om att få fler människor i alla åldrar att börja arbeta, att göra den rätta avvägningen mellan flexibla och trygga anställningskontrakt, undvika uppdelningen mellan inkluderade arbetstagare med långtgående skydd och exkluderade arbetstagare utan sådant skydd, beskatta andra källor än arbete, finna skräddarsydda lösningar för att återintegrera arbetslösa på arbetsmarknaden, satsa på utbildning och livslångt lärande. I tillägg är det viktigt att se till att alla har tillgång till bra utbildning och att det finns ett verkningsfullt socialt skydd för att skydda de mest utsatta i samhället, bl.a. i form av en bas som utgör ett grundläggande socialt skyddsnät.

Våra befolkningar åldras snabbt, och vi behöver fortfarande omfattande reformer för att se till att pensions- och vårdsystemen kan hantera detta. Pensionsåldern måste anpassas till den förväntade livslängden.

För att EMU ska bli framgångsrikt på lång sikt bör vi gå ett steg längre och verka för en djupare integration av de nationella arbetsmarknaderna, genom att underlätta geografisk rörlighet och rörlighet på arbetsmarknaden, bl.a. genom bättre erkännande av kvalifikationer, enklare tillgång till offentliga anställningar för utlänningar och bättre samordning av de sociala trygghetssystemen.

Bakom rapporten står EU:s fem för närvarande mest inflytelserika politiker: Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande), Mario Draghi (ECB:s ordförande), Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande), Jeroen Dijsselbloem (eurogruppens ordförande) och Martin Schulz (Europaparlamentets talman).

Rapporten står alltså på en gedigen politisk plattform och sammanfattningsvis ska alltså EU enligt rapporten inom en tioårsperiod (Slutsteg 2025) ha omvandlats till en politisk union med gemensam finansminister, finansdepartement och utökad beskattningsrätt. När det gäller arbetsmarknaden ska EU ges långtgående befogenheter att påverka arbetsmarknaden och den offentliga förvaltningen och rätt att införa lagar för att harmonisera reglerna för företagens miljö och konkurrenskraft.


Källa: http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_sv.pdf