EU-domstolen: Restid är arbetstid

I en dom I EU-domstolen konstateras att restid är arbetstid.

     

den 8 oktober 2015

Målet gällde installatörer vid det spanska företaget Tyco, vars anställda installerar säkerhetsutrustning hos företag och privatpersoner. För den som inte har någon fast arbetsplats är restiden mellan bostaden och första respektive sista kunden arbetstid.

Det var den spanska nationella domstolen som vände sig till EU-domstolen för ett förhandsbesked om vad som räknas som arbetstid för den som saknar fast arbetsplats. Enligt EU-domstolen är arbetstid då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande och utför aktiviteter eller uppgifter. Motsatsen är viloperiod, fritid. Domstolen framhåller att arbetarna står till arbetsgivarens förfogande under arbetsresorna och inte har möjlighet att använda tiden fritt.

EU-domstolen konstaterar avslutningsvis att under sådana omständigheter som dem som är aktuella i det nationella målet där arbetstagarna inte har någon fast bestämd arbetsplats eller arbetsplats där arbetet vanligtvis utförs, utgör arbetstagarnas dagliga restid mellan bostaden och den första respektive den sista kund som arbetsgivaren anvisat arbetstid i den mening som avses i bestämmelsen.

Fackförbund och arbetsgivarorganisationer i Sverige har ännu inte kommenterat domens konsekvenser för svenska förhållanden.


Källa: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5bff7ddab01304b23ab3deec19c4974da.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObNqOe0text=&docid=167291&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=237545