Entreprenörsansvar och bättre information om kollektivavtalsvillkor vid utstationering

Utredningen om nya utstationeringsregler har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. För en månad sedan lämnade utredningen ett delbetänkande. Betänkandena innehåller förslag på hur ett EU-direktiv (Tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt. De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 18 juni 2016.

     

den 20 maj 2015

Direktivet syftar till att förbättra genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av utstationeringsdirektivet. Det innehåller åtgärder som ska förhindra att bestämmelserna i utstationeringsdirektivet kringgås eller missbrukas. Åtgärderna ska möjliggöra att utstationerade arbetstagares rättigheter bättre kan skyddas samtidigt som onödiga hinder för friheten att tillhandahålla tjänster undanröjs.

I utredningens slutbetänkande föreslår utredningen att ett entreprenörsansvar för lön ska införas för utstationerade arbetstagare i bygg- och anläggningssektorn. Entreprenörsansvaret innebär att en utstationerad arbetstagare, som kan visa att han eller hon inte fått lön från sin arbetsgivare, istället kan framställa sitt lönekrav mot en annan entreprenör i entreprenörskedjan.

Arbetstagaren ska först framställa lönekravet mot arbetsgivaren. Arbetstagaren kan sedan rikta kravet mot samtliga entreprenörer i entreprenörskedjan om arbetsgivaren inte betalar lönen. Vissa beställare i en entreprenörskedja, t.ex. konsumenter, kan inte bli ansvariga enligt förslaget.

Utredningen föreslår att entreprenörsansvaret i första hand ska omfatta den lön som har avtalats. Undantag eller avvikelser från lagens krav om entreprenörsansvar kan ske genom kollektivavtal under vissa förutsättningar.

- Frågan om huvudentreprenörsansvar i byggbranschen är något som arbetsmarknadsparterna redan har kommit överens och tecknat kollektivavtal om. Att dessutom införa detta via lagstiftning omkullkastar den svenska modellen där parterna enas om villkoren på arbetsmarknaden, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

Enligt förslaget kan vilket företag som helst tvingas överta det ekonomiska ansvaret för ett helt annat bolag på byggarbetsplatsen. Företag står helt utan skydd för att det plötsligt kan komma en lönefordran från ett oseriöst bolags anställda.

- Vad som nu riskerar införas innebär att all rättssäkerhet för seriösa företag försvinner, avslutar Mats Åkerlind.

– Jag är till flera viktiga delar både besviken och kritisk till de förslag som utredningen har presenterat. Jag hade hoppats på att utredarna tagit till sig våra argument om att stå upp för den svenska modellen. Jag förutsätter att regeringen nu tar till sig vår kritik och genomför de förändringar som måste till så att utredningens förslag inte blir verklighet, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.


Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/20025/a/256773