"För att få en god psykosocial arbetsmiljö ska arbetsgivaren undersöka och förebygga risker inom tre områden." skriver Anna Schönfelder, HR-expert på Tholin & Larsson.
"För att få en god psykosocial arbetsmiljö ska arbetsgivaren undersöka och förebygga risker inom tre områden." skriver Anna Schönfelder, HR-expert på Tholin & Larsson.

En hälsosam arbetsplats – ditt ansvar som arbetsgivare

Arbetsgivare har ett långtgående ansvar för de anställdas arbetsmiljö. Det handlar om att skapa en god och säker arbetsplats där de anställda mår bra och utvecklas. Många arbetsgivare är dock osäkra på hur det ska gå till i praktiken; vad förväntas man faktiskt göra?

     

den 2 januari 2020 Anna Schönfelder

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social miljö (AFS 2015:4) förtydligas arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Bestämmelserna kan ses som en modell för hur det förebyggande arbetsmiljöarbetet kan bedrivas. För att få en god psykosocial arbetsmiljö ska arbetsgivaren undersöka och förebygga risker inom tre områden: arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Arbeta för en hälsosam arbetsbelastning

Allt för hög arbetsbelastning under lång tid kan leda till ohälsa. Arbetsgivare ska därför se till att de anställda har en rimlig arbetsbelastning. Har en anställd för hög arbetsbelastning eller om det obalans mellan krav och resurser kan arbetsgivaren minska arbetsmängden, se över möjligheten till återhämtning eller omprioritera arbetet.

De anställda ska veta vilka krav och förväntningar som ställs på dem i arbetet och till vem man kan vända sig för att få stöd.

Vill du få koll på alla viktiga HR-frågor? Få tillgång till Servicepaket HR – vi uppdaterar dig med det senaste på området!

Arbetstid ska förläggas så att den inte leder till ohälsa hos de anställda. För arbetsgivaren innebär det till exempel att följa upp övertidsuttag, se över hur kontakt tas utanför arbetstid samt att undvika delade eller långa arbetspass. Bestämmelserna kompletterar arbetstidslagens regler.

Policy och rutiner mot kränkande särbehandling

Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Det ska även finnas rutiner för vad som händer om kränkande särbehandling uppstår på arbetsplatsen, hur en utredning går till och hur den som är drabbad får hjälp.

Chefer ska ha kunskap

Chefer och arbetsledare ska ha kunskap i hur man arbetar förebyggande för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsgivare ska se till att chefer får relevant utbildning i området, har en rimlig arbetsbelastning och att det finns stöd även för chefer.

Arbeta systematiskt!

Arbetet med den organisatorisk och social arbetsmiljö ska ske systematiskt. Det ska alltså kopplas samman med det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket innebär att löpande undersöka, utvärdera, åtgärda och följa upp verksamheten för att förebygga risker och ohälsa.

Genom att arbeta med både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt med det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsgivare verktyg för att arbeta för en hälsosam arbetsplats