Effektiv onboarding ökar känslan av tillhörighet

Vi människor är flockdjur. Redan från födseln uttrycker vi ett socialt behov men också en social förmåga – vi vill tillhöra en grupp. Om vi inte får den utdelning vi önskar av en grupp vi tillhör drar vi oss dock inte för att byta och bli en del av ett annat socialt sammanhang.

     

den 15 oktober 2018

Ett nyfött barn knyter an till föräldrar, syskon och andra människor i sin omgivning. Det lär sig vilka vanor gruppen har, vilka sociala normer som finns och hur kulturen fungerar. Sakta socialiseras det.

I takt med att barnet växer utvidgas omgivningen, och det börjar tillhöra olika grupper med olika sociala regelverk. Barnet, och sedermera den vuxna, är expert på att lyssna av och anpassa sig till de nya grupperna, att gå in i nya socialiseringsprocesser.

En position i gruppen

Men varje ny grupp som vi kliver in i innebär förstås också en ny positionering. Vilken roll vill vi ta i den nya gruppen? Kan gruppen tänka sig att ge den önskade rollen? Om utbytet inte är positivt så byter vi till en annan grupp, ett annat socialt sammanhang. Vi söker då inträde i en ny grupp och påbörjar en ny socialiseringsprocess. Allting börjar om. Vi är, förhoppningsvis, bara lite klokare och mer erfarna denna gång.

När vi som vuxna träder in i arbetslivet blir vi snabbt del av olika grupper med olika sociala normer. Vissa grupper, som en arbetsgivare, väljer vi själva, andra grupper förväntas vi delta i, som t ex vissa arbetsgrupper.   

Kultur och sammanhang förs över i onboardingprocessen

Onboarding handlar om den process en nyanställd går igenom för att få till sig de kunskaper, färdigheter och beteenden som hen behöver för att bli framgångsrik i sin nya organisation - sitt nya sociala sammanhang. Genom social interaktion förs normer, värderingar och beteenden över från de redan anställda till den nyanställda och den lär sig vad som fungerar i sitt nya sociala sammanhang.

Klein & Weaver (2000) skriver i The effectiveness of an organizational - level orientation training program in the socialization of new hires att nyanställda som genomgått en effektiv onboardingprocess anpassar sig bättre till sina nya roller. De har lättare att förstå sin rollbeskrivning, organisationskulturen och det nya sociala sammanhanget. En god och genomtänkt socialiseringsteknik ökar alltså förutsättningen för bättre jobbprestationer, högre lojalitet och lägre risk att den nyanställda slutar.

Det borde ligga i alla arbetsgivares intresse att ge sina nyanställda en så god och effektiv onboarding som möjligt för att öka känslan av tillhörighet och på så vis maximera prestationerna.

Hur arbetar du med onboarding idag?

Vill du få till effektiva och strukturerade onboardingprocesser för era nya medarbetare? Simployer underlättar arbetet och ger både chefer och HR överblick och kontroll över onboardingen av nyanställda. Läs mer om Simployer Onboarding här

 


Vårt bästa HR-innehåll – direkt till din inkorg

Nyheter, trender och inspiration var 14:e dag. Enklare kan det inte bli.