Klädkoder i arbetslivet

Vilka signaler sänder vi ut genom vårt sätt att klä oss på arbetet och kan vi bestämma våra klädval själva helt och hållet? På den sistnämnda frågan skulle sannolikt en ståupp-artist svara ja medan det tveklöst blir ett nejsvar från kabinpersonal inom flyget.

     

den 6 september 2017

Lagstiftning om vilken klädkod som gäller saknas då det är upp till arbetsgivaren att bestämma om det ska finnas en sådan. Skyddskläder är däremot en helt annan fråga och regleras i 2 kap 7 § arbetsmiljölagen.

Eftersom det är upp till arbetsgivaren att reglera sina krav på medarbetarnas klädval finns det troligen lika många lösningar som arbetsplatser. Allt från inga tydliga krav alls till den schweiziska banken UBS som enligt artikel av Linda Flood i tidningen Arbetet (2015) då hade en 43-sidig manual för vad som tilläts. Det torde vara ovanligt med så omfattande kravlistor på arbetsplatser i Sverige men om de finns regleras de ofta i anställningsavtalet.

Arbetsgivaren har, enligt arbetsrättsjurist Jessica Stålhammar, relativt stora möjligheter att reglera hur de anställda ska klä sig på arbetsplatsen så länge hänsyn tas till religionsfriheten. Vid en eventuell rättstvist gällande klädval ska det göras en avvägning mellan arbetsgivarens skäl till klädkoden och den anställdes vägran att följa den.

Vägran att följa klädkod som arbetsgivaren avtalat eller anser skäliga kan anses utgöra ett brott mot anställningsavtalet. Konsekvensen kan bli en varning och i den yttersta förlängningen risk att mista anställningen. Någon omfattande praxis inom området saknas så det är troligen ovanligt att så sker.

Så vilka kan då skälen, utöver de som är motiverade utifrån ett hälsoperspektiv, för en uttalad klädkod vara?

Jo, att via klädstilen vara representativ för arbetsplatsen, utgöra ett varumärke, kunna inge förtroende, visa att man hör till samma arbetslag eller för att öka den affärsmässiga framtoningen. Andra infallsvinklar rör hur utmanande man kan klä sig på arbetet och hur pass ”ledig” klädseln får vara. Är det ok att klä sig i shorts och linne på arbetet en varm sommardag? Eller signalerar den anställde då att hen egentligen har en arbetsfri, ledig dag?

I vår samtid betonas och hyllas det individuella uttrycket både vad gäller utseende och kläder. Konflikten mellan den anställdes vilja att sticka ut och arbetsgivarens krav på samstämmighet kan därför komma att bli större framöver än den varit tidigare. Framtiden får komma att visa det…