Dom i uppmärksammat arbetsmiljömål

Hovrätten för Nedre Norrland Målnummer B 399-14: rättegången om ett arbetsmiljöbrott i Krokoms kommun har pågått sedan den 20 januari och dom avkunnades den 3 mars. Målet grundar sig i den tragiska händelse som inträffade i juni 2010 då en av kommunens medarbetare tog sitt liv. Riksåklagaren överklagar nu domen till Högsta domstolen.

     

den 20 maj 2015

- Det har varit en jobbig tid för alla inblandade. Jag har förtroende för vårt rättssystem men oavsett dom finns det bara förlorare, säger kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg.

I tingsrätten dömdes 2014 två chefer i Krokoms kommun till dagsböter och villkorlig dom. Den domen överklagades av både åklagare och försvarare och det är därför som målet nu förhandlats i hovrätten.

Hovrätten för Nedre Norrland har nu meddelat dom i ett mål där två chefer i Krokoms kommun åtalats för arbetsmiljöbrott i anledning av att en socialsekreterare som arbetade i kommunen tagit sitt liv. Hovrätten har frikänt de båda cheferna.

I juni 2010 tog en socialsekreterare i Krokoms kommun sitt liv. Åklagaren har åtalat två personer i chefsställning i kommunen för arbetsmiljöbrott bestående i att de inte vidtagit tillräckliga åtgärder som kunnat förhindra sjukdom och dödsfall och gjort gällande att de därigenom av oaktsamhet orsakat socialsekreterarens sjukdom och död.

Under senare delen av 2009 uppstod allvarliga samarbetsproblem mellan socialsekreteraren och dennes arbetsledare. De åtalade cheferna har även fått reda på att socialsekreteraren mådde mycket dåligt. Hovrätten har kommit fram till att det fanns brister i chefernas hantering av situationen. De har inte undersökt möjligheterna att anpassa socialsekreterarens arbetsförhållanden eller omplacera denne.

De har inte heller kartlagt behovet av rehabilitering. Den s.k. mobbningsutredning som utfördes av en av cheferna var bristfällig. En av cheferna borde dessutom mer utförligt ha undersökt om det fanns grund för avskedande innan det undertecknades en underrättelse om att arbetsgivaren övervägde att avskeda social­sekreteraren.

Trots bristerna i chefernas agerande har hovrättens majoritet kommit fram till att det inte varit fråga om sådan oaktsamhet som krävs för att den ska vara straffbar som vållande till annans död eller vållande till sjukdom. De kan därmed inte heller dömas för arbetsmiljöbrott och frikänns därför.

Hovrätten är inte enig i sin dom utan en ledamot/nämndeman ville döma cheferna för arbetsmiljöbrott genom att fastställa tingsrättens dom.

Nu överklagar Riksåklagaren Hovrättens dom när det gäller mobbningsfallet i Krokom till Högsta domstolen.


Källa: http://www.hovrattenfornedrenorrland.se/Hovratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-i-uppmarksammat-arbetsmiljomal/#sthash.szoMVQQG.dpu