Almedalen – den nya entreprenörsskatten – 3:12-reglerna skärps

På ett seminarium i Almedalen anordnat av PWC diskuterades regeringens direktiv till utredningen som ska se över bl a 3:12-reglerna med inriktning på generationsskiften i fåmansföretag.

     

den 1 juli 2015

Direktiven har en klar inriktning mot skärpt beskattning av utdelning och kapitalvinster i fåmansföretag – den s k entreprenörsskatten.

Efter ständiga förbättringar av reglerna under åren 2006–2013 skärptes reglerna från och med 2014 genom att den s k 4 procentsregeln infördes för att stoppa skatteplaneringen inom konsultbranschen.

Ett av problemen är nivån på skatteuttaget av kapital- och tjänsteinkomster. Spännvidden i skatteuttaget är stor, mellan 6 och 57 procent.

Den som äger ett ISK-konto betalar ca 6 procent på sitt sparande. Den passive delägaren i ett fåmansföretag betalar 25 procent i skatt medan den aktive ägaren betalar mellan 20 och 57 procent i skatt på sina utdelningar beroende på hur mycket denne tar ut. Hänsyn har här inte tagits till bolagsskatten.

Panelen som bland annat bestod av Rune Andersson (Mellby Gård), Krister Andersson (Svenskt Näringsliv), Niklas Wykman (Moderaternas skattepolitiks talesperson) och Annika Fritsch (Företagarna) ville alla se avsevärda förenklingar i regelverket som gynnar aktiva företagare.

Representanterna från näringslivet ville alla omedelbart slopa regeln om minst 4 procents ägande för att få utnyttja löneunderlagsregeln. De menade att denna regel motverkar möjligheterna för fåmansföretag – särskilt i ett startskede – att kunna attrahera kompetenta medarbetar med delägarskap. Eftersom många nyckelpersoner blir delägare med mindre än 4 procent blir merparten av utdelningen tjänstebeskattad.

Det påpekades också att 4-procentsregeln i princip blir utan effekt eftersom konsulter säljer in sitt direkta innehav i konsultföretag till egna ägarbolag. Efter karenstiden är det dessutom många som flyttar till t ex Portugal. Därmed får Sverige inte in några skatteintäkter alls!

Några i panelen föreslog att man kunde slopa reglerna kring aktiva ägare och istället beskatta all utdelning med 25 procent på samma sätt som för passiva delägare. Då skulle också tjänstebeskattningen slopas. Samtliga menade att det är i fåmansföretagen de nya jobben kommer att växa fram och då måste det vara lönsamt att våga vara entreprenör.

En annan tanke var att undanta större fåmansföretag från regelverket. Var gränsen mot större företag skulle gå ville ingen ha någon åsikt om. Även att konsultföretagen skulle kunna undantas från 3:12-reglerna.

Dagens osäkerhet kring de framtida reglerna gör också att många fåmansföretagare med sparade utdelningsutrymmen väljer att så mycket utdelning som möjligt till 20 % skatt. Pengar som mycket bättre hade kunnat verka i bolaget.

Företagarnas representant påpekade att sänkningen av bolagsskatten till dagens 22 procent har lett till större skatteintäkter för staten. Det är därför oklart om en skärpt kapitalbeskattning av aktiva fåmansföretagare leder till högre skatteintäkter.