Tips inför deklarationen 2018

Nu närmar sig den 2:e maj – deklarationsdagen med stort D – för de flesta. Även om man kanske inte har så många avdrag att göra finns det fortfarande möjligheter att påverka den slutliga skatten. Här får du några tips på vägen.

     

den 6 april 2018

Avdrag för arbetsredskap

Om din arbetsgivare inte betalar för ett arbetsredskap, t ex en mobiltelefon, som du själv anser att du behöver för att kunna utföra ditt jobb, kan du få avdrag i deklarationen om du själv köper ett sådant. 

En av förutsättningarna för avdrag är dock att arbetsredskapet är nödvändigt för jobbet. Det ställs i detta fall högre krav än om arbetsgivaren istället hade köpt redskapet. Då krävs bl a att redskapet är av väsentlig betydelse för att du ska kunna göra ditt jobb. I skattesammanhang är detta en gradskillnad till individens nackdel vid eget inköp.

Är förutsättningarna för avdrag uppfyllda kan du få direktavdrag för anskaffningsutgiften, under förutsättning att denna inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (22 400 kr för inkomståret 2017). 

Om anskaffningsutgiften är högre kan avdrag istället medges genom årliga förslitningsavdrag med utgångspunkt i arbetsredskapets beräknade livslängd, t ex 20 % vid fem års avskrivning.

Är livslängden högst tre år får anskaffningsutgiften dras av direkt, även om den är högre än ett halvt basbelopp. 

Avgångsvederlag – så kan du sänka skatten

Den som fått inkomster under 2017 som avser flera år, t ex avgångsvederlag, kan – under vissa förutsättningar – sänka sin skatt. Detta om reglerna för ackumulerad inkomst är tillämpliga i det aktuella fallet. 

Förutom avgångsvederlag gäller dessa bestämmelser också t ex skadestånd, royalty, retroaktiv pension och pengar från vinstandelsstiftelser samt försäkringsersättning. Reglerna kan även gälla för kapitalvinster vid avyttring av aktier, och då för den delen av vinsten som beskattas i inkomstslaget tjänst.

Vanliga kapitalvinster kan däremot inte fördelas över åren.

Den ackumulerade inkomsten måste uppgå till minst 50 000 kronor och den totala årsinkomsten måste överstiga brytpunkten (452 100 kronor 2017) för statlig skatt med minst detta belopp.

Motivera under övriga upplysningar på din deklaration varför inkomsten är ackumulerad. Skatteverket beräknar då skatten både på vanligt sätt och enligt reglerna för ackumulerad inkomst. Skatten tas sen ut efter den beräkning som är mest fördelaktig för dig.

Bilförmån vid byte av arbetsgivare

Om du kör minst 3 000 mil i tjänsten under ett år kan byte av arbetsgivare medföra att du inte kör fullt antal mil hos respektive arbetsgivare, men att du sammanlagt gör det under kalenderåret. Vardera arbetsgivaren har då redovisat fullt förmånsvärde på kontrolluppgifterna.

I ett sådant fall kan du i inkomstdeklarationen yrka justering av det sammanlagda förmånsvärdet till 75 %. Denna begäran gör du under övriga upplysningar på deklarationen. 

Kom ihåg trängselskatten vid reseavdraget

Om du har betalat trängselskatt för egen bil som avser inkomståret 2017 och dessutom uppfyller reglerna för avdrag för resor till och från arbetsplatsen kan du få avdrag för trängselskatten. Du får avdrag för den del av dina sammanlagda utgifter för resor och trängselskatt som överstiger 11 000 kr. 

Du får dock inget avdrag om du har förmånsbil och fått betala trängselskatt kontant eller via nettolöneavdrag. Arbetsgivaren ska här istället ha reducerat bilförmånsvärdet med det belopp som du har betalat.

Pensionssparande – om du saknar rätt till pension hos din arbetsgivare

Det allmänna avdraget för privat pensionssparande är avskaffat borta. Dock kan den som helt saknar pensionsrätt i sin anställning fortfarande få pensionssparavdrag med 35 % av sin anställningsinkomst.

Avdraget är maximerat till 10 prisbasbelopp. Det innebär avdrag med högst 448 000 kr för inkomståret 2017.

Schablonmetoden när du sålt aktier

Om du har sålt en aktie som stigit mer än 400 % i värde är det mest fördelaktigt att deklarera försäljningen enligt den s k schablonmetoden. Den innebär att du tar upp 20 % av försäljningspriset som omkostnadsbelopp för aktien.

Observera att du bara kan använda schablonmetoden för värdepapper som är marknadsnoterade.

Räntekompensation – när du säger upp ett bundet lån i förtid

Om du t ex löser ett lån i förtid kan du få betala en räntekompensation till banken. En sådan kompensation jämställs med ränteutgift och är därför avdragsgill under inkomst av kapital.

Hyresinkomster – så här redovisar du dessa 

Tänk på att redovisa eventuella hyresintäkter du har fått om du har hyrt ut din bostad. Skatteverket har vid kontroller tidigare år upptäckt att det finns en stor okunskap om hur reglerna fungerar när det gäller detta. 

Om du har hyrt ut en villa eller fritidshus får du ett schablonavdrag med 40 000 kr. Dessutom får du avdrag med 20 % av hyresinkomsten. Det innebär att hyresintäkter på upp till 50 000 kr är skattefria.

Om det istället är en lägenhet eller bostadsrätt som hyrts ut får du avdrag med 40 000 kr samt ett belopp som motsvarar hyran eller månadsavgiften för den uthyrda delen. 

Vid uthyrning till egen eller närståendes arbetsgivare får du dock bara avdrag för de faktiska merkostnaderna på grund av uthyrningen. Dessa kan – enligt Skatteverkets uppfattning – beräknas till ca 1000–3000 kr under året.

Avdrag för förbättringsutgifter möjligt utan kvitto

Vid försäljning av en fastighet kan avdrag för förbättringskostnader på fastigheten medges även om underlag i form av kvitton saknas. Det krävs då att du på annat sätt kan göra sannolikt att du har haft kostnaden, t ex genom foton, bygglov, byggnadskreditiv, fastighetsdeklarationer eller namnet på den hantverkare som utförde arbetet.

Tänk på att om du har fått rotavdrag för att göra en förbättring, får du dra av den summa som du betalade till utföraren som en förbättringsutgift. Du har alltså inte rätt att göra avdrag för den del av utgiften som motsvaras av rotavdraget.

Rot- och/eller rutarbete – säkra ditt avdrag

Om du har haft stora rot- eller rutavdrag under 2017 och har en relativt låg inkomst får du se upp så att skatten på dina inkomster räcker till alla skattereduktioner. Du riskerar annars att få betala tillbaka en del av redan mottagna skatterabatter.

Det finns dock sätt att rädda situationen. Om du sedan tidigare t ex har fått uppskov med vinsten när du sålt en bostad kan du frivilligt återföra en del av uppskovet. Du kan också försöka flytta över ett ränteavdrag till andra personer inom familjen.

Det går också att omfördela skattereduktionen till en make/maka eller sambo. Gäller det rotarbete måste den som reduktionen förs över till dock äga del i bostaden där arbetet utförts.