Dags att uppdatera jämställdhetsplanen?

Alla arbetsgivare som har 25 eller fler anställda ska ta fram en jämställdhetsplan. En jämställdhetsplan ska syfta till att öka jämställdheten i arbetslivet och ska tas fram vart tredje år.

     

den 20 januari 2016

Alla arbetsgivare ska arbeta aktivt och förebyggande för att förhindra att män eller kvinnor diskrimineras i arbetslivet. Det innebär att arbetsgivare ska arbeta för att utjämna och förhindra skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdiga arbeten. Hur man arbetar med detta ska redovisas i en jämställdhetsplan.

Enligt regler i diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare som har 25 eller fler anställda ta fram en jämställdhetsplan. Planen ska revideras vart tredje år och en ny plan för de kommande tre åren ska tas fram.

Enligt diskrimineringslagen ska en jämställdhetsplan innehålla:

  • En utvärdering av hur de planerade åtgärderna från föregående plan har genomförts.
  • En redogörelse av de åtgärder som behövs på arbetsplatsen gällande arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier och rekrytering.
  • En redogörelse för vilka åtgärder som arbetsgivaren har tänkt att genomföra under de kommande åren.
  • En redovisning av handlingsplanen för jämställda löner.

För att lyckas med jämställdhetsarbete är det viktigt att ta fram tydliga mål. Dessa mål bör vara mätbara och möjliga att följa upp. Exakt vilka mål en jämställdhetsplan ska innehålla får varje arbetsgivare själv bestämma. Planens innehåll och omfattning påverkas givetvis av arbetsplatsens storlek och inriktning.

Vad gäller för mindre företag?

Även arbetsgivare som har färre än 25 anställda ska arbeta för att främja jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Den stora skillnaden är att arbetet inte behöver dokumenteras i en särskild plan.