Dags att ta psykisk ohälsa på allvar

Den tragiska händelsen med musikern Avicii samt den uppmärksammade dokumentären om hans liv har lett till att psykisk ohälsa nu är ordet på mångas läppar. Även om ingen vet exakt vad som har hänt, och det faktum att Aviciis livssituation var speciell, så känns känslan av stress och prestationskrav igen av många.

     

den 21 maj 2018 Victoria Ödlund

I en omvärld där förändringstakten blir allt högre och där kraven på ökad effektivitet upplevs som allt starkare är det viktigt stanna upp, lyssna på varandra och ta psykisk ohälsa på allvar.

Depression, stress och utmattning – psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. En ohälsosam arbetsbelastning uppstår när kraven överskrider resurserna. Om obalansen blir långvarig visar forskningen att det leder till ohälsa.

Regler om psykosocial arbetsmiljö

Utgångspunkten är att människor inte ska behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning på sina jobb. Av den anledningen kom nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö för ett par år sedan. Dessa innebär bland annat att alla arbetsgivare ska se över de anställdas arbetsbelastning.

Föreskrifterna är anpassade till dagens moderna arbetsliv och förtydligar arbetsgivares skyldigheter inom den psykosociala arbetsmiljön. De syftar till att arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot ohälsa och till att skapa en god arbetsmiljö. Målet är att hindra den negativa utvecklingen av ohälsan i arbetslivet.

Forskning visar dessutom att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja produktiviteten och kreativiteten. Förebyggande arbete minskar troligtvis också antalet sjukdomsfall och sjukskrivningar, vilket leder till lägre kostnader för både arbetsgivare och samhälle.

Vad ska arbetsgivare göra?

Arbetsgivare är skyldiga att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa och – vid behov – vidta åtgärder. Tecken på ohälsa behöver däremot inte alltid leda till åtgärder. Mot- och medgångar är en naturlig del av livet och detta påverkar oss naturligtvis både i privatlivet och på jobbet. Det viktiga är att som arbetsgivare uppmärksamma tecknen och få igång en dialog.

Arbetsgivare ska också säkerställa att resurserna anpassas till de krav som ställs i arbetet. Om kraven är större än resurserna kan exempelvis arbetsmängden minskas, prioriteringsordningen ändras eller möjlighet till återhämtning ges.

Så kan ohälsa förebyggas

Arbetsgivare ska se till att det förs en kontinuerlig dialog mellan chefer och medarbetare för att förhindra att ohälsa uppstår.

För att komma igång kan man kartlägga var man står idag. Utred hur ni kan främja hälsa och motverka ohälsa på just er arbetsplats. Undersök hur ni ligger till idag och diskutera hur ni vill ligga till? Finns det något som kan förbättras?

Ett sätt att ta reda på hur de anställda uppfattar sin arbetsmiljö är genom att göra en skyddsrond inriktad på just den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Behövs åtgärder? Det kan exempelvis vara aktuellt med insatser som rör utbildning, kompetensutveckling eller förbättrad kommunikation.

Vill du få mer information, råd och stöd i HR-frågor? Prova Servicepaket HR gratis


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer