Budgetpropositionen för 2016

Här är tolv nyheter som berör löneområdet som presenterades i anslutning till budgetpropositionen för 2016.

     

den 8 oktober 2015

* Brytpunkten för statlig skatt sänks inte men den räknas inte heller upp.

* Avdragsrätten för gåvor till ideell verksamhet slopas.

* Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån sänks från dagens 50 % till 30 %.

* Avdragsrätten för pensionssparande slopas.

* Taket i a-kassan höjs från 18 700 kr till 25 000 kr.

* Den bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas.

* Jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen slopas 2017.

* Lön och andra anställningsvillkor i nystartsjobb ska följa, eller vara likvärdiga med, kollektivavtal från 2017.

* Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över ca 50 000 kr/månad. Det betyder att den som har en månadsinkomst på mer än ca 123 300 kr inte får något jobbskatteavdrag alls.

* Nedsättningen av socialavgifterna för unga upphörden 1 juni 2016 istället för den 1 juli.

* Särskild löneskatt på 6,15 % för tas ut för dem som har arbetsinkomster och som har fyllt 65 år, vid årets ingång.

* Höjd skatt på bensin och diesel med 48 öre/liter respektive 53 öre/liter + moms.

Budgetpropositionen kommer nu att behandlas av riksdagen under hösten för att slutligen fastställas efter omröstning – sannolikt runt lucia.

Övriga nyheter som är bra att känna till är bland annat:

* Bestämmelser om personalliggare för byggbranschen träder i kraft den 1 januari 2016.

* Skatteverket väntas senare i år lämna ett förslag som innebär att arbetsgivarna ska slippa lämna både arbetsgivardeklaration och kontrolluppgift och i stället lämna redovisning på individnivå varje månad i arbetsgivardeklarationen.


Källa: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/09/prop.-2015161/