Ändrade momsregler i höstbudgeten

Här tar vi upp budgetpropositionens förslag på ändringar som rör moms.

     

den 21 september 2015

Skattelättnad för second hand-försäljning

Försäljning av skänkta varor som görs av allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund ska undantas från både inkomstskatt och moms fr o m 2016.

I inkomstskattelagen regleras att allmännyttiga ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet med försäljning av skänkta varor som utnyttjas som finansieringskälla för det ideella arbetet är skattefri.

Undantaget från skatteplikt gäller om föreningen eller trossamfundet i övrigt uppfyller de krav som ställs för inskränkt skattskyldighet. Genom kopplingen mellan inkomstskattelagen och regeln i 4 kap 8§ ML blir försäljningen inte heller föremål för moms.

Bakgrunden till förslaget är att nuvarande praxis innebär att allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund som säljer second hand-varor i viss omfattning blir skattskyldiga till både inkomstskatt och moms. Beskattningsunderlaget för mervärdesskatt är ersättningen, alltså hela försäljningspriset för varorna, minskat med momsen.

Läs mer på sidan 254 i budgetpropositionen ...

Slussningsregeln slopas 2016

Slussningsreglen möjliggör att ett bolag (säljaren) i en koncern som tillhandahåller en momsfri tjänst till ett annat bolag i koncernen (köparen) kan föra över – slussa – moms på inköp till köparen. Det gäller moms som inte kunnat dras av hos säljaren. Om köparen använder den momsfria tjänsten i sin egen momsskyldiga verksamhet kan köparen dra av den slussade momsen.

De momsfria tjänster som kan tillhandahållas är t ex bank- och försäkringstjänster eller lokaluthyrning.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2013 ref 25) har funnit att slussningsregeln är oförenlig med EU:s momsdirektiv. HFD fann även att regeln också kunde utnyttjas för koncernbolag i länder utanför Sverige. Detta trots att lagtexten uttryckligen föreskriver att den gäller svenska bolag.

Läs mer på sidan 323 i budgetpropositionen ...

Vissa posttjänster blir momsfria

Postförsändelser blir momsfria. Men bara om försändelserna är en del av de samhällsomfattande posttjänsterna, dvs tillhandahålls av PostNord.

EU-domstolen (EUD) har slagit fast att brevporto är en momsfri tjänst för alla företag – privatägda såväl som statsägda – som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster (mål C-357/07 TNT Post UK).

Enligt svenska mervärdesskattelagen (ML) är dock brevförsändelser momspliktigt. Det gäller även när tjänsterna ingår i de samhällsomfattande posttjänsterna, d.v.s. när de tillhandahålls av PostNord Group AB (som är den som fått uppdraget att sköta dessa tjänster i Sverige). EUD har slagit fast att Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt momsdirektivet eftersom PostNord har tagit ut moms även på dessa tjänster (mål C-114/14).

Samhällsomfattande posttjänster undantas från moms

Finansdepartementet har därför i en promemoria föreslagit att vissa posttjänster samt frimärken ska undantas från moms. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

De posttjänster som ska undantas är sådana som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen (2010:1045) och som tillhandahålls av den som är utsedd att tillhandahålla denna tjänst enligt postlagen. För närvarande är det endast PostNord Group AB som fått detta uppdrag.

Posttjänster som förhandlats individuellt

Samhällsomfattande posttjänster som förhandlats individuellt ska fortfarande vara momspliktiga. Tjänster som faktureras kunden enligt avtal i stället för att betalas kontant anses normalt vara individuellt förhandlade. En riktlinje kan vara om priset för att skicka försändelserna inte följer det allmänna portopriset. Detta innebär att s.k. sändningar generellt bör ses som tjänster vars villkor förhandlats individuellt.

Det är dock inte bara priset som har betydelse om det är fråga om tjänster vars villkor är individuellt förhandlade. Det kan också vara fråga om villkor som har att göra med själva tjänsterna, så som paketering och liknande som förhandlas fram utifrån behovet hos den enskilda kunden. Ett exempel är postrelaterade tjänster som används av t.ex. tryckerier eller reklambyråer där portot ingår som en del i tjänsten.

Även befordran av enstaka försändelser i form av kontorspost (som frankeras med ”porto betalt” eller med frankeringsmaskin) som inte sker till det allmänt gällande portopriset kan vara tjänster vars villkor förhandlats individuellt. Privatpersoner kan i princip inte förhandla om villkoren för posttjänster.

Frimärken undantas från moms

Vidare föreslås att frimärken som tillhandahålls till det nominella värdet och som är giltiga för momsbefriade posttjänster ska undantas från momsplikt. Slutligen föreslås vissa följdändringar i reglerna om omsättningsland för posttjänster och s.k. terminalavgifter.

Läs mer på sidan 323 i budgetpropositionen ...

Biografmomsen höjs

Momsen på tillträde till biografföreställningar höjs från 6 procent till 25 procent. Höjningen föreslås träda i kraft först den 1 januari 2017.

Läs mer på sidan 321 i budgetpropositionen ...