"Företagen måste nu försöka se bort från alla duster om Brexit och börja förbereda sig", skriver Håkan Larsson, momsexpert hos Tholin & Larsson.
"Företagen måste nu försöka se bort från alla duster om Brexit och börja förbereda sig", skriver Håkan Larsson, momsexpert hos Tholin & Larsson.

Brexit – så kan svenska företag förbereda sig

Det finns fortfarande en risk att Storbritannien kraschar ut ur EU utan avtal. Det är viktigt att företagen förbereder sig. Här kommer en uppdatering om vad man ska tänka på.

     

den 22 augusti 2019 Håkan Larsson

Förhandlingarna mellan Storbritannien och EU går för närvarande trögt när det gäller att få till ett utträdesavtal som kan godkännas. Just nu är det därför osäkert vad som händer med Brexit:

 • Storbritannien kan lämna EU utan avtal den 31 oktober 2019 ("hard Brexit"). Risken för detta har dock minskat sedan en ny lag antagits som är tänkt att förhindra ett utträde utan avtal. Tanken är att en förlängning av utträdet ska begäras till 31 januari 2020 (eller ännu längre?), om inte parlamentet godkänt ett utträde den 19 oktober.
 • Avtal godkänns av Storbritannien och EU. Då kan Storbritannien lämna EU den 31 oktober (eller senare bestämt datum) – men kommer eventuellt att under en period att vara kvar i Tullunionen och EU:s momsområde ("soft Brexit").
 • Nytt avtal om tullunion eller frihandelsavtal?
 • Nyval i Storbritannien med nya efterspel i Brexitfrågan?
 • En ny folkomröstning - för eller emot avtal? 
 • En begäran från Storbritannien att utträdet stoppas och de stannar i EU?
 • Var förberedd på en Hard Brexit

Ett råd är att förbereda sig för att man inte kan komma överens om ett avtal. Om det blir en Hard Brexit kommer reglerna om tullhantering (import och export) att gälla istället för EU-handel när det gäller moms mm. Företagen måste då ha lärt sig vad dessa förändringar innebär. 

Men även andra områden kan komma att påverkas. Det kan bland annat gälla GDPR, punktskatter, socialförsäkringsfrågor, personlig rörlighet och koncernfrågor (moder-/dotterbolagsdirektiv, fusionsdirektiv mm), bokföring/finansiell rapportering med mera.

EU-handel blir export och import

Efter det att Brexit fullt ut trätt i kraft händer bland annat följande:
 • Försäljning av varor till Storbritannien ska inte längre redovisas som EU-försäljningar  (kontroll av VAT-nummer går inte heller). Istället ska tullhandlingar för export lämnas. Se mer i Tullverkets information om export.
 • Inköp av varor ska inte längre redovisas i momsdeklaration som inköp av varor från EU. Istället ska importmoms redovisas på särskilda rader för import i momsdeklarationen.
 • Importen ska också redovisas till Tullverket enligt särskilda tullförfaranden. Tullverket fastställer bland annat ett underlag för tullvärdet och vilka eventuella tullavgifter som ska betalas. Se mer i Tullverkets information om import.
 • Försäljning och köp av tjänster till och från Storbritannien ska i de flesta fall redovisas på ett annat sätt i momsdeklarationen – som köp och försäljningar till länder utanför EU.
 • Särskilda EU-regler för speciella varor och tjänster ska inte längre tillämpas (exempelvis MOSS-redovisning för e-tjänster/e-handel och vinstmarginalbeskattning för resor).

Så här kan företag förbereda sig inför Brexit

Här är några åtgärder som företag kan göra för att stå rustade inför Brexit:

1. Läs på om vad som gäller vid import och export. Se till exempel våra artiklar B2B Import av varor och B2B Export av varor

2. Ansök om Eori-nummer hos Tullverket (ett registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU)

3. Ansök om tillgång till Tullverkets webbtjänst

4. Se över konsekvenserna. Gör en riskanalys av företagets verksamhet för att göra tydligt vad en Brexit eventuellt leder till för konsekvenser

5. Kontrollera om det krävs tillstånd för import eller export av företagets varor. Krävs särskilda intyg eller certifikat för till exempel livsmedel, jordbruksprodukter, läkemedel, kemikalier och krigsmateriel? Kontakta i så fall rätt myndighet.

6. Kommer möjligheten att utfärda ursprungsintyg att påverkas? Har era produkter delar från Storbritannien?

7. Se över transporter och lagerhantering. Var beredd på att det kan bli tidsmässiga fördröjningar om fysisk kontroll krävs vid import eller export av företagets varor. Behövs utökad lagerhållning för att säkra tillgången till produkter?

8. Kontakta kunder och leverantörer i Storbritannien. Hör efter hur de tror att de kommer att påverkas av Brexit. Behöver befintliga avtal förhandlas om? Kom överens om vilken av parterna som ska ansvara för tullhanteringen vid import/export.

9. Om du är registrerad till moms i Storbritannien behöver du kontakta skattemyndigheten i Storbritannien för information kring hur denna registrering kan komma att förändras

10. Återbetalning av brittisk moms kommer inte att kunna göras via portalen hos svenska Skatteverket. 

Företag kan få ekonomiskt stöd för sina kostnader inför Brexit

Tillväxtverket har ett stöd för internationalisering (s.k. affärsutvecklingscheckar). Dessa finns i 18 av Sveriges regioner/län (Jämtland/Härjedalen, Gotland och Västernorrland undantaget). Nytt för år 2019 är att checkarna kan användas för att utreda frågor kopplade till Brexit. 

Läs mer om detta i artikeln Sök ekonomiskt stöd för Brexit-kostnader samt på Tillväxtverkets hemsida.

Storbritannien får ändra sig - enligt EU-domstolen

EU-domstolen har i en dom (2018-12-10, C‑621/18) slagit fast att om en medlemsstat har anmält sin avsikt att träda ut ur EU till Europeiska rådet, så har denna medlemsstat rätt att ensidigt återkalla sitt utträde. Återkallelsen måste i så fall göras innan utträdesavtalet har trätt i kraft. 

Denna återkallelse ska också ske genom en ovillkorlig och otvetydig skriftlig notifiering till Europeiska rådet, efter att medlemsstaten har beslutat om detta i enlighet med landets tillämpliga konstitutionella bestämmelser.

Syftet med en sådan återkallelse ska - enligt EU-domstolen - vara att bekräfta att landets EU-medlemsskap och att dess status som medlemsland är oförändrat. Genom att lämna notifieringen upphör landets utträdesprocedur.

Vill du läsa mer och hålla dig uppdaterad?

Vi kommer att följa utvecklingen och hålla dig uppdaterad om hur du ska hantera momsfrågorna kring Brexit. Om du vill fördjupa dig mer i detaljerna kan du också gå in på dessa sidor:


Skatteverkets information om Brexit 

Tullverkets information om Brexit 

Kommerskollegiums information om Brexit

Regeringens information om Brexit