Om fel bilförmånsvärde har redovisats i arbetsgivardeklarationen måste den rättas, skriver Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Simployer.
Om fel bilförmånsvärde har redovisats i arbetsgivardeklarationen måste den rättas, skriver Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Simployer.

Bilförmånen i AGI – en märklig historia

Korrekta bilförmånsvärden ska redovisas i arbetsgivardeklarationerna varje månad. Om ett förmånsvärde måste räknas om på grund av att en anställd inte kommer över gränsen för omfattande tjänstekörning – 3 000 mil – måste därför samtliga tidigare inlämnade, felaktiga arbetsgivardeklarationer rättas. Någon praktisk lösning finns alltså inte här.

     

den 10 januari 2020 Lennart Salomonsson

En anställds förmån ska redovisas i arbetsgivardeklarationen (AGI) den månad den anställde fick förmånen. Denna s k kontantprincip är huvudregeln vad gäller redovisningen och beskattningen av förmåner.

Vissa förmåner kan dock tas upp i en senare deklaration. Fritt drivmedel och fri trängselskatt kan tas upp i arbetsgivardeklarationen en respektive två månader senare. Detta med anledning av att arbetsgivaren inte kan beräkna förmånsvärdet förrän fakturorna kommer från drivmedelsföretagen respektive Transportstyrelsen. 

Sådana förmåner som framgår först efter att de anställda har lämnat underlag om dem kan tas upp en eller två månader efter det att den anställde fick förmånen. Det kan här handla om kostförmån som framgår av sent inlämnade reseräkningar. 

Denna senareläggning av redovisningen i arbetsgivardeklarationen gäller dock inte generellt. Till exempel förmån av fri bil, och värdet av denna, ska tas upp i arbetsgivardeklarationen för den faktiska månaden. En arbetsgivardeklaration som har blivit fel med anledning av att ett bilförmånsvärde inte har redovisats, eller tagits upp med fel belopp, måste alltså rättas.

Nedsättning för omfattande tjänstekörning

För den som har kört minst 3 000 mil i tjänsten med sin förmånsbil under kalenderåret ska värdet sättas ned till 75 % av det fulla värdet. Detta kan göras redan vid årets början, eller en bit in på året, om det kan göras troligt att tjänstekörningen kommer att överstiga 3 000 mil. 

Nedsättningen kan också göras när gränsen faktiskt har passerats.

Rättelse till det fulla förmånsvärdet

Om förmånsvärdet sattes ned redan vid årets början och det visar sig att gränsen på 3 000 tjänstemil inte passeras, vilket konstateras när året är slut eller någon månad därförinnan, måste förmånsvärdet höjas upp till det fulla värdet. Det går då inte att lägga hela det höjda förmånsvärdet på en månad, utan samtliga arbetsgivardeklarationer måste rättas där alltså det korrekta, fulla värdet ska framgå. 

Arbetsgivaravgifterna måste också rättas för varje månad. Denna omprövning görs oftast automatiskt om rättelserna av individuppgifterna görs i e-tjänsten eller via korrigerade filer. Skatteverket påför då extra arbetsgivaravgifter efter ett särskilt beslut. 

De gjorda skatteavdragen ska däremot inte korrigeras. Dessa kommer att tillgodoräknas den anställde på slutskattebeskedet i samband med beskattningen.

Under förutsättning att den anställde begär det – eller går med på det efter förfrågan från arbetsgivaren – kan arbetsgivaren göra förhöjda skatteavdrag under någon eller några månader under resten av året.

Rättelse till det reducerade förmånsvärdet

Även när gränsen på 3 000 mil i tjänsten passeras under året, och fullt bilförmånsvärde har redovisats, ska förmånsvärdet sänkas till 75 % av det fulla värdet. Arbetsgivaren måste därför även i detta fall rätta de tidigare – numera felaktiga – arbetsgivardeklarationerna och ange det korrekta värdet i varje individuppgift.

Arbetsgivaravgifterna måste också rättas för varje månad. Denna omprövning görs oftast automatiskt om rättelserna av individuppgifterna görs i e-tjänsten eller via korrigerade filer. Skatteverket betalar då tillbaka de för höga avgifterna enligt ett särskilt beslut.

Tidigare gjorda skatteavdrag ska däremot inte justeras. Dessa kommer att tillgodoräknas den anställde på slutskattebeskedet i samband med beskattningen.

För att göra ett lägre skatteavdrag än enligt skattetabellen krävs att den anställde lämnar ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Ett alternativ till att arbetsgivaren justerar individuppgifterna – och därmed även arbetsgivaravgifterna – torde kunna vara att den anställde istället yrkar nedsättningen av förmånsvärdet till 75 % i sin inkomstdeklaration. Arbetsgivaren måste då upplysa den anställde om att göra detta.

Den anställde blir då – efter eventuell utredning av Skatteverket – beskattad för det korrekta, lägre förmånsvärdet. Arbetsgivaren får i det fallet dock betala arbetsgivaravgifter på ett för högt värde.

Vill du få bättre koll på AGI?

Nu har vi lanserat en helt ny kategori om AGI i både Servicepaket Lön och Servicepaket Skatt, som ger dig en enklare och snabbare väg till rätt information! 


Få snabba svar på dina skattefrågor!

Svårt att hänga med i det senaste på skatteområdet? På jakt efter kvalificerade svar på dina frågor – snabbt?
I Servicepaket Skatt hjälper vi dig att tolka snåriga lagar och skatteregler, så att du kan lägga tiden på annat. Välkommen till en enklare skattevardag!

Jag vill prova paketet!