Betala ROT-jobbet på rätt sida årsskiftet

Vid årsskiftet ändras reglerna för ROT- och RUT-avdrag. Det innebär att de som har köpt tjänster i slutet av 2015 måste tänka på vilken sida av årsskiftet som arbetet betalas. Även utföraren måste ta hänsyn till när betalning görs.

     

den 3 december 2015

Generellt gäller att ROT-/RUT-arbete ska vara fakturerat och betalt under ett visst år för att skattereduktionen ska hamna på det beskattningsåret. Det är alltså det datum då köparen betalar för arbetet som styr vilket år avdraget hamnar på. Arbetet måste också utföras, och utföraren begära utbetalning från Skatteverket, senast i januari året efter betalningsåret.

Arbete som betalas under 2015 hamnar alltså på beskattningsåret 2015, d v s i 2016 års deklaration, om arbetet slutförs senast under januari 2016.

Om arbetet betalas under 2015, men inte slutförs senast i januari 2016, kan inte någon skattereduktion medges alls. Detsamma gäller om arbetet betalas under 2015 och slutförs i tid under januari 2016, men utföraren missar att senast 1 februari 2016 begära utbetalning från Skatteverket.

Dessa komplikationer gäller vid varje årsskifte, men 2016 börjar dessutom nya regler att gälla, vilket gör det än viktigare för båda parter att hålla koll på vid vilken sida av årsskiftet som betalning sker.

Nya regler 2016

För ROT-arbeten som betalas efter den 31 december 2015 kan köparen bara få skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden.

För RUT-arbeten där betalningen görs efter den 31 december 2015 är den maximala skattereduktionen begränsad till 25 000 kr för köpare som inte har fyllt 65 år vid ingången av året. För den som har fyllt 65 år vid ingången av året gäller fortfarande 50 000 kr. Maxbeloppet för ROT- och RUT-avdraget är fortfarande totalt 50 000 kronor per köpare och år.

Beroende på om betalningen sker under 2015 eller 2016 gäller alltså olika regler. Det som riskerar att orsaka problem är framförallt att subventionsgraden för ROT-arbeten sänks från 50 % till 30 %. Många har därför passat på att avtala om ROT-arbeten, som beräknas vara avslutade senast under januari 2016, i god tid före årsskiftet för att få maximal subvention.

Vad ska köparen tänka på?

Det viktigaste för köparen av ROT-tjänster är att betala dessa under 2015 för att få maximal subvention. Betalningsdatum vid annat än kontant betalning är den dag betalningen av utförarens arbete lämnar köparens konto.

Även om köparen betalar i december 2015 kan det hända att utföraren mottar betalningen först i januari 2016. I ett sådant fall kommer skattereduktionen att hamna på 2016. Köparen måste då begära omprövning, och visa att medlen verkligen överförts under 2015 för att få skattereduktionen enligt 2015 års regler.

Köparen bör också se till att avtalet med utföraren reglerar vad som gäller om utföraren skulle missa att ansöka om utbetalning i rätt tid. Många avtal innehåller bara en standardformulering om att utföraren har rätt att tilläggsdebitera belopp som Skatteverket inte betalar ut.

Vad ska utföraren tänka på?

Om en köpare, som fakturerats 2015, betalar först efter årsskiftet kan utföraren inte begära utbetalning enligt 2015 års regler. Det är därför lämpligt att på de fakturor som skickas i december upplysa om att belopp att betala kommer att variera beroende på när betalning sker.

Exempel på fakturatext:
Du har fakturerats en arbetskostnad om 100 000 kr. Om du betalar fakturan senast den 31 december 2015 kan du få skattereduktion med 50 procent och ska då betala 50 000 kr. Om du betalar den 1 januari 2016 eller senare kan du få skattereduktion med 30 procent och ska då betala 70 000 kr.

Om en köpare, som fakturerats enligt 2015 års regler, dröjer med betalningen till efter årsskiftet kommer utföraren inte att kunna få full utbetalning från Skatteverket. För betalningar som görs efter årsskiftet kan utföraren som mest begära utbetalning med 3/7 av det belopp som köparen har betalat.

Om köparen i exemplet ovan har betalat 50 000 kr, men efter årsskiftet, innebär det att utföraren kan få utbetalt 21 429 kr (3/7 av 50 000 kr).

Här borde köparen ha betalat 70 000 kr för att få maximal skattereduktion med 30 000 kr (3/7 x 70 000). Om köparen betalar ytterligare 20 000 kr kan utföraren göra en ny ansökan till Skatteverket för den nya betalningen och då få utbetalt 8 571 kr (3/7 av 20 000 kr).

Utföraren har därefter fått utbetalt 30 000 kr, vilket är maximal subvention efter årsskiftet vid en arbetskostnad om 100 000 kr.