Beslut om skatten 2016

Fler får betala statlig inkomstskatt. Särskild löneskatt på 6,15 % införs för pensionärer. Slopat avdrag för förvaltningsutgifter i kapital och höjning av schablonintäkten för sparande i kapitalförsäkring och på investeringssparkonto. Riksdagen har nu beslutat om budgetpropositionen för 2016.

     

den 4 december 2015

Riksdagen har nu, utan ändringar, tagit beslut om förslagen på skatteområdet som lämnades i budgetpropositionen för 2016. Här följer en sammanfattning av de beslutade reglerna.

Statlig inkomstskatt

Den nedre skiktgränsen, d v s den inkomstnivå över vilken man betalar statlig inkomstskatt med 20 procent, kommer inte att räknas upp för inkomståret 2016. Den kommer därmed att uppgå till 430 200 kr eller 35 850 kr i månaden. Det innebär att den nedre brytpunkten för 2016, inkomsten före grundavdraget, kommer att uppgå till 443 200 kr eller 36 933 kr i månaden.

Den övre skiktgränsen, d v s den inkomstnivå över vilken man börjar betala statlig inkomstskatt med 25 procent, räknas upp som vanligt 2016 vilket innebär att den kommer att uppgå till 625 800 kr eller 52 150 kr i månaden. Det innebär att den övre brytpunkten, inkomsten före grundavdraget, kommer att bli 638 800 kr eller 53 233 kr i månaden 2016.

Jobbskatteavdraget

För de som har arbetsinkomster över ca 50 000 kr per månad (600 000 kr per år) kommer jobbskatteavdraget att trappas av. Vid en genomsnittlig kommunalskattesats kommer jobbskatteavdraget att vara helt avtrappat för den som har arbetsinkomster på 1 479 200 kr år 2016 (ca 123 300 kr per månad).

Sänkt skatt för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för pensionärer justeras så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare som är yngre än 65 år för inkomster upp till ca 10 000 kr i månaden. Skatten sänks även för äldre personer som har inkomster på upp till 20 000 kr i månaden.

Ändringar i RUT-avdraget

Matlagning och bartendertjänster omfattas, enligt de nya reglerna, inte av skattereduktionen för RUT-tjänster. För städ- och rengöringsarbete kommer RUT-avdraget att endast omfatta enklare sådant arbete samt flyttstädning. Bland annat undantas poolrengöring från reglerna om skattereduktion.
För den som inte har fyllt 65 år vid ingången av året halveras taket för RUT-avdraget från 50 000 kr till 25 000 kr.

Subventionen för ROT-tjänster sänks

Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster kommer att sänkas från 50 till 30 %. Detta gäller både vid köp av egna tjänster och när en anställd får förmån av sådana tjänster av sin arbetsgivare.

Taket för ROT-avdraget kommer även fortsättningsvis att vara 50 000 kr. Det gäller även för de som får subventionsgraden sänkt till 30 %. Det innebär att man uppnår maximalt ROT-avdrag enligt de nya reglerna när man har betalat ROT-tjänster som uppgår till 166 667 kr.

Fulla socialavgifter för unga

Nedsättningen av sociala avgifter slopas helt den 1 juni 2016.

Särskild löneskatt för äldre

En särskild löneskatt på 6,15 % införs på arbetsersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år.

Även de som bedriver aktiv näringsverksamhet och som har fyllt 65 år vid årets ingång kommer att omfattas av den särskilda löneskatten på 6,15 %.
När det gäller aktiv näringsverksamhet omfattas även de som inte fyllt 65 år vid årets ingång men som under hela året har uppburit hel ålderspension av den nya löneskatten. Att någon tagit ut hel förtida pension under hela året kan tidigast vara fallet för den som fyller 61 år i januari samt, i övriga fall, det år man fyller 62 år.

Totalt kommer avgiften (pensionsavgift + särskild löneskatt) efter höjningen att uppgå till 16,36 procent. För de som är födda 1937 och tidigare ska dock endast betalas särskild löneskatt om 6,15 procent.

Pensionssparavdraget slopas

Rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar till pensionssparkonton (pensionssparavdrag), med ett fast belopp om 1 800 kr per år, slopas.

Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställning eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet, ska även fortsättningsvis kunna göra avdrag med belopp motsvarande det särskilda tilläggsutrymmet, den s k 35-procentsregeln.

Reglerna om återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut av pensionssparkonto ändras för att förenkla möjligheterna att avveckla små sparanden. Bland annat höjs beloppsgränsen för förtida avslut och återköp utan dispens från 3 % av ett prisbasbelopp till ett prisbasbelopp.

Höjd schablonintäkt

Schablonintäkten vid sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs. Kapitalunderlaget ska multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret, ökad med 0,75 procentenheter. Schablonavkastningen ska dock inte kunna bli lägre än 1,25 % av kapitalunderlaget.

Avdrag för förvaltningsutgifter slopas

Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas.

Investeraravdraget anpassas till EU:s riktlinjer

Investeraravdraget anpassas till EU:s nya riktlinjer. Det innebär att investeraravdrag inte ska få göras om den skattskyldige eller någon närstående vid förvärvsåret eller under något av de två beskattningsåren närmast före det år förvärvet sker, direkt eller indirekt innehar eller har innehaft andelar i det företag i vilket andelar har förvärvats. Man får inte heller ha ägt aktier i ett annat företag inom samma koncern.

EU-anpassningar om självständig verksamhet

Idag anses självständig näringsverksamhet som bedrivs utomlands alltid som passiv näringsverksamhet. Det kan leda till att självständigt bedriven näringsverksamhet i andra EU- eller EES-länder missgynnas i förhållande till verksamhet som bedrivs i Sverige.

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag som bedriver självständig näringsverksamhet i ett annat EU- eller EES-land ska därför beskattas för resultatet på samma sätt som när verksamhet bedrivs i Sverige. Det innebär att även verksamhet i ett EU- eller EES-land ska ses som en del av näringsidkarens/handelsbolagsdelägarens totala näringsverksamhet. Den kan därför komma att betraktas som aktiv.

Ändringar på momsområdet

Idag gäller att mervärdesskatt på koncerninterna tjänster är avdragsgill inom en koncern även om det företag som tillhandahåller tjänsten själv inte har rätt till avdrag för moms. Denna särskilda avdragsregel, den s k slussningsregeln, kommer att tas bort.

Moms på tillträde till biografföreställningar höjs från 6 till 25 procent från och med den 1 januari 2017.

Skattereduktionen för gåvor slopas

Möjligheten att få skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet slopas.

Secondhandförsäljning blir skattefri

Ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet med försäljning av skänkta varor undantas från beskattning. Undantaget från skatteplikt gäller om föreningen eller trossamfundet i övrigt uppfyller de krav som ställs för inskränkt skattskyldighet. Blir verksamheten inkomstskattefri på denna grund kommer man inte heller behöva lägga moms på omsättningen.

Nedsatt förmånsvärde på miljöbilar

Gällande regler om nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar består av två delar. Den första är en permanent nedsättning av förmånsvärdet ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för en jämförbar bensin- eller dieseldriven bil. Den andra delen innebär att förmånsvärdet för vissa miljöbilar sätts ned till ett värde som motsvarar 60 procent av förmånsvärdet, dock högst med 16 000 kr per år. Denna nedsättning gäller till och med utgången av 2016.

Regeringen avser att lämna ett förslag om förlängning av dessa regler.

Höjd energiskatt på bensin och dieselbränsle

Energiskatten på bensin och diesel höjs, utöver den årliga omräkningen med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex, med 48 öre per liter för bensin och med 53 öre per liter för dieselbränsle.

Höjning av avgifter

Förseningsavgifterna och kontrollavgifterna enligt skatteförfarandelagen höjs med 25 procent.

Det innebär att förseningsavgiften för inkomstdeklaration för juridiska personer höjs från 5 000 kr till 6 250 kr. För fysiska personer höjs förseningsavgiften från 1 000 kr till 1 250 kr.

Kontrollavgiften för kassaregister och personalliggare vid varje tillfälle höjs från 10 000 kr till 12 500 kr. Kontrollavgifterna vid upprepade överträdelser inom ett år höjs från 20 000 kr till 25 000 kr. Kontrollavgiften för varje person som vid en kontroll är verksam och inte är dokumenterad i en tillgänglig personalliggare höjs från 2 000 kr till 2 500 kr. Kontrollavgiften för den som inte har fullgjort dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse av plats för torg- och marknadshandel eller vid omsättning av investeringsguld höjs från 2 000 kr till 2 500 kr.

Förseningsavgiften för skattedeklaration höjs från 500 kr till 625 kr.

Ikraftträdande

I den mån det inte framgått annat ovan träder de nya reglerna i kraft den 1 januari 2016 och ska, i den mån det är aktuellt, tillämpas på beskattningsår som inleds efter utgången av 2015.


Källa
Finansutskottets betänkande
2015/16:FiU1