Bättre information om farliga kemikalier

Ett nytt beslut i EU-domstolen gör det enklare för konsumenter och yrkeskunder att få kunskap om varor innehåller farliga kemikalier.

     

den 1 oktober 2015

Domen innebär att information ska ges om halten av särskilt farliga ämnen överskrider 0,1 procent av varje komponent av varan.

Innehåller exempelvis ett cykelhandtag ett farligt ämne som överskrider 0,1 procent av handtaget tvingas tillverkaren att ge information. Tidigare tolkningar av reglerna var att tillverkaren skulle informera om hela cykeln innehöll ett särskilt farligt ämne som överskred 0,1 procent.

Yrkeskunder ska få informationen direkt och konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information från leverantören inom 45 dagar.

EU-domstolens beslut gäller de 163 ämnen som finns med på den så kallade kandidatförteckningen i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach.