Avsked för fusk med arbetstidsredovisning

Tvisten gäller giltigheten av ett avskedande av en produktionsledare vid ett läkemedelsföretag. Arbetsdomstolen har också tagit ställning till om produktionsledaren hade registrerat arbetstid felaktigt när han arbetat hemifrån för att arbeta igen tid då han tidigare utfört privata ärenden på arbetstid.

     

den 8 oktober 2015

Arbetsgivaren anför inför AD att produktionsledaren allvarligt har svikit det förtroende som bolaget har lämnat honom genom att under en lång tid felaktigt registrera full arbetstid för tid som han inte har arbetat. Det är fråga om grovt avtalsbrott och att arbetstagaren härigenom så grovt åsidosatt sina åligganden mot bolaget att grund för avskedande därmed föreligger enligt 18 § anställningsskyddslagen.

AD finner dock sammanfattningsvis det sannolikt att produktionsledaren utfört i vart fall vissa privata ärendena på arbetstid. Produktionsledarens uppgift att han i de fallen arbetat in tiden i efterhand hemifrån förefaller emellertid enligt AD´s mening som trovärdig.

Mot bakgrund av vad som anförts finner AD att arbetsgivarparterna inte visat att arbetstagaren felaktigt registrerat full arbetstid för tid som han inte har arbetat. Att arbetstagaren vid något eller några tillfällen utfört privata ärenden under ordinarie arbetstid och därefter arbetat in tiden hemifrån innebär inte ett sådant grovt åsidosättande av hans åligganden som kan föranleda avskedande.

Inte heller föreligger saklig grund för uppsägning. Avskedandet har alltså varit i strid med 18 § anställningsskyddslagen och ska därför ogiltigförklaras.

Arbetsdomstolen ogiltigförklarar därför avskedande av produktionsledaren. Han tilldöms 14 månadslöner och därtill 100 000 kronor i skadestånd från läkemedelsföretaget.


Källa: http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2015/47-15.pdf