Avdrag för pensionssparande tas bort – men du kan löneväxla istället

Nästa år försämras avdraget för pensionssparande, och 2016 försvinner det helt. Men genom löneväxling kan du fortsätta spara med ”oskattade” pengar.

     

den 16 maj 2015

Enligt gällande regler medges avdrag för sparande för egna pensionsförsäkringar och inbetalningar på pensionssparkonton med ett belopp på högst 12 000 kronor per år. Om man helt saknar pensionsrätt i anställningen, samt för aktiva näringsidkare, gäller ytterligare avdrag med 35 procent av de avdragsgrundande inkomsterna, dock högst tio prisbasbelopp (444 000 kronor för 2014).

Regeringen har föreslagit att det fasta avdragsbeloppet ska begränsas till 2 400 kronor för 2015 och även aviserat att det helt ska tas bort från och med 2016. Det särskilda tilläggsutrymmet kommer dock att kvarstå oförändrat. Ett förslag som även oppositionen delar.

Anställda som själva vill finansiera framtida pension med avdragsrätt har, om avdragsrätten slopas från och med 2016, därefter två möjligheter till detta: genom allmänt avdrag (förutsatt att man helt saknar pensionsrätt i anställningen) och genom löneväxling (förutsatt att arbetsgivaren går med på detta).

När man bedömer om någon ”helt saknar pensionsrätt i anställning” ska man endast beakta förhållanden i aktuell anställning. Det innebär att den som inte har pensionsrätt i sin nuvarande anställning (det vill säga inte tjänar in eller tidigare har fått tjänstepension betald) kan dra av pensionskostnader på maximalt 35 procent av lönen, dock maximalt tio prisbasbelopp som allmänt avdrag, även om riksdagen beslutar att fasa ut det fasta beloppet. Har man två parallella anställningar samtidigt där den ena anställningen ger pensionsrätt från arbetsgivaren, diskvalificerar det dock möjligheten att göra ett utökat pensionsavdrag enligt denna regel.

– När det gäller löneväxling mot pension blir växlingen kostnadsneutral för arbetsgivaren om lönen sätts ned med betald pensionspremie delad med 1,06. Det innebär för en premie på 12 000 kronor att bruttolönen ska sättas ned med drygt 11 300 kronor.

I formeln har tagits hänsyn till att arbetsgivaren istället för att betala sociala avgifter på det löneväxlade beloppet kommer att betala särskild löneskatt på pensionsinbetalningen. Särskild löneskatt är nämligen lägre (24,26 %) än de sociala avgifterna på lön (31,42 %).

Med en marginalskatt på 50 procent ”kostar” den beskrivna löneväxlingen drygt 5 600 kronor för den anställde.

– Men tänk på att löneväxlingen kan reducera den pensionsgrundande inkomsten för allmän pension för året. Så är fallet om månadsinkomsterna inte överstiger cirka 38 000 kronor efter löneväxlingen för 2014.

Även ändra förmåner kan komma att påverkas, till exempel sjukpenninggrundande inkomst, inkomst för föräldrapenning samt inbetalning av tjänstepension.

– Därför bör beslut kring frågor om löneväxling tas i samråd med en pensionsrådgivare. Detta då även tjänstepensionen kan påverkas, vilket är särskilt viktigt om man omfattas av ITP1. I sådana fall blir formeln för löneväxling en annan.