Så här blir du en attraktiv arbetsgivare (Employer Branding)

Vi står inför en demografisk utmaning i västvärlden. Samtidigt som befolkningen ökar blir vi allt färre i arbetsför ålder. Vi kan redan nu se en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att arbetsgivare behöver arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal – de behöver arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke.

     

den 18 januari 2018

Alla arbetsgivare har ett arbetsgivarvarumärke, vare sig de vill det eller inte. De flesta har en uppfattning om hur organisationen är som arbetsgivare, även om organisationen inte aktivt försöker kontrollera eller påverka sitt arbetsgivarvarumärke.

Employer branding innebär att kontinuerligt bygga sitt arbetsgivarvarumärke genom att marknadsföra och positionera sig som den bästa tänkbara arbetsgivaren. Det handlar inte om att måla upp en vacker bild av vem man vill vara, utan man måste börja arbetet inifrån organisationen.

Arbetsgivaren bör i första hand se till att befintlig personal är nöjd och står för det budskap som arbetsgivaren vill förmedla. Vilken känsla för verksamheten har cheferna och medarbetarna idag? Varför väljer de att arbeta just här? Hur kan vi använda organisationens framtida målsättning för att attrahera de individer som behövs för att förverkliga dem?
Förmedla ditt arbetsgivarvarumärke.

Förstå verksamhetens mål och behov

De långsiktiga verksamhetsmålen bör stå i fokus när man utvecklar sin employer branding-strategi så att man förstår vilka kritiska kompetenser man behöver få in i organisationen för att nå de övergripande målen. 

Identifiera de viktigaste målgrupperna

Bestäm hur mycket tid och resurser som behöver läggas på befintliga medarbetare kontra framtida. Försök förstå vad målgrupperna tycker är viktigt och attraktivt hos en arbetsgivare och hur de uppfattar arbetsgivarens varumärke idag. Ju större förståelse som finns för målgruppen desto effektivare blir kommunikationen.

Presentera ett Employer Value Proposition (EVP)

Ett EVP är en unik uppsättning av erbjudanden, associationer och uppfattningar som en arbetsgivare vill förknippas med för att attrahera rätt talanger. Arbetsgivarens unika EVP bör vara grunden för all intern och extern kommunikation med talanger. Att optimera ett EVP betyder att man säkerställer att det innehåller ett erbjudande som är attraktivt och trovärdigt samt som särskiljer arbetsgivaren från konkurrenter. 

Formulera mål och följ upp dem

Försök hitta sätt att mäta effekten av employer branding-arbetet genom att välja rätt nyckeltal (KPI:er) som t ex mäter en arbetsgivares attraktivitet. När målen nås vet man att organisationens arbetsgivarvarumärke ligger i linje med verksamhetens långsiktiga mål.

Genomför aktiviteter

När arbetsgivaren har en tydlig bild av sitt arbetsgivarvarumärke är det dags att börja kommunicera ut det. Utarbeta kommunikationsstrategier som tilltalar målgruppen/målgrupperna och genomför aktiviteter enligt fastställd plan.


 

Intresserad av att förbättra och förenkla er interna kommunikation? Läs om våra digitala HR-lösningar här


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer