Attityder påverkar våra resvanor mer än stadsplaneringen

Transporter står idag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av fossila bränslen. Bättre stadsplanering framhålls ofta som en lösning på utsläppsproblemen men en avhandling från Handelshögskolan i Göteborg visar dock att även andra insatser behövs.

     

den 24 augusti 2015

Täta blandstäder där bostäder, service och arbetsplatser blandas och förtätas ses som ett sätt att minska bilåkning men i praktiken blir effekterna ofta små.

För att ändra våra resvanor krävs insatser som är kopplade till individen och dennes attityder. Avhandlingen, som bygger på statistik från SCB och de nationella resvaneundersökningarna, pekar på informationskampanjer, billigare kollektivtrafik och trängselskatt som möjliga åtgärder för att förändra individens val.

Läs mer: Avhandlingen kan laddas ner i fulltext här.


Källa: forskning.se