Almedalen – åtgärder mot psykisk ohälsa

I Almedalen presenterade forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) en kunskapsöversikt om psykisk ohälsa i arbetslivet. Enligt rapporten finns det ett tydligt samband mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukfrånvaro.

     

den 1 juli 2015

Enligt rapporten är riskfaktorer som påverkar ohälsan i arbetslivet bland annat höga krav, obalans mellan ansträngning och belöning, rollkonflikter samt psykiskt ansträngande arbete. Idag är psykiskt ohälsa en av de största orsakerna till långtidsjukskrivningar.

Det finns dock inget enkelt svar på vilka åtgärder som är mest effektiva för att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Men det är viktigt att arbetsplatsen är involverad för att den anställde ska kunna återvända till arbetet.

Åtgärder för en god psykosocial arbetsmiljö är enligt översikten att arbeta förebyggande med bland annat ledarskap, kontroll i arbetet och balans mellan arbetsinsats och belöning.

Som ett led i arbetet för att förbättra den psykosociala arbetsmiljö föreslår Arbetsmiljöverket att nya föreskrifter ska börja gälla i höst. Syftet med dessa är att det ska bli ett mer tydligt och samlat regelverk samt att arbetsgivare ska arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö. De föreslagna föreskrifterna rör bland annat arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling.