Arbetsmiljöbrister dåliga för verksamheten

Sjukfrånvaron ökade med över 50 procent mellan 2013 och 2015 visar siffror från Försäkringskassan. En farlig utveckling som delvis beror på dålig arbetsmiljö: -Det är en stor hälsorisk. Brister i arbetsmiljön leder i slutändan till sjukskrivningar, säger Ulrik Stoetzer på Arbetsmiljöverket.

     

den 4 april 2016

Hög press och tuffa krav. De senaste årens stegring av sjukfrånvaro har framförallt sin grogrund i stress. Något som i förlängningen leder till att personalen inte mår bra psykiskt.

En bakomliggande anledning är att arbetsgivare helt enkelt inte lyckas skapa en tillräckligt stabil arbetsmiljö. Till de vanligaste felen hör brister i arbetsbelastningen, att resurserna som finns inte matchar kraven som ställs på personalen.

-Problemen gäller allt från materiella frågor till vilka beslut som krävs för att utföra en viss uppgift, säger Ulrik Stoetzer.

Personal som mår dåligt och inte trivs på jobbet är såklart negativt för både arbetsgivare och anställd. Förutom personligt lidande för den anställda blir det konsekvenser även för företagets verksamhet. Exempelvis genom bortfall i produktionen.

-Vi fungerar inte som vi ska när vi är stressade. Vi tar dåliga beslut och producerar inte heller bra, säger Ulrik Stoetzer.

Uppdatering av regelverket

För att vända på trenden trädde nya regler i kraft i månadsskiftet mars/april. De är framförallt till för att precisera hur man ska tänka som arbetsgivare, och vilka saker som är viktiga att ha koll på.

Förändringarna gäller både den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön. Alltså vilka förutsättningar som finns för att utföra arbetet, vilka krav som ställs på personalen och hur arbetsfördelningen ser ut. Men även den sociala biten, att samspelet på arbetsplatsen chefer och kollegor emellan fungerar.

-Kränkande särbehandling är också en hälsorisk. Där är det viktigt arbetsgivaren ser till att det inte är acceptabelt. Och att man tydligt vet hur man ska agera om det ändå händer, säger Ulrik Stoetzer.

Nya regler nya rutiner

I slutändan så hoppas Arbetsmiljöverket på att de nya föreskrifterna ska få sjukfrånvaron att sjunka. Tanken är att arbetsgivare ska jobba mer systematiskt med arbetsmiljön och på så sätt främja arbetsstyrkans hälsa.

Reglerna ställer givetvis en del krav som inte funnits tidigare, men om man har ett fungerande arbetsmiljötänk att luta sig mot blir det lättare. Saknas grunderna så kan det dock större insatser krävas.

-Initialt behöver man kanske nya rutiner, ny kunskap och nya sätt att arbeta på, säger Ulrik Stoetzer.