Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Regeringen föreslår ett förtydligande av det i lagen redan befintliga kravet på den enskilde att i första hand själv tillgodose sina behov.

     

den 29 april 2016

Bestämmelsen innebär att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande.

Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Propositionen 2015/16:136 överlämnades av regeringen till riksdagen den 17 mars. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.


Källa: http://www.regeringen.se/contentassets/2a8595c539fe4a679f20adaa8f66074c/arbetsloshet-och-ekonomiskt-bistand.pdf