Arbetsdomstolen om avsked vid stöld

Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist 2013. Som grund för avskedandet har bolaget åberopat att krossmaskinisten stulit diesel.

     

den 20 maj 2015

Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist 2013. Som grund för avskedandet har bolaget åberopat att krossmaskinisten stulit diesel från bolagets dieseltank på arbetsplatsen. Fråga huruvida bolaget har förmått styrka att krossmaskinisten har gjort sig skyldig till den aktuella stölden och om laglig grund för avskedande förelegat.

Mannens fack, Seko, stämde företaget i Arbetsdomstolen och krävde att avskedet skulle ogiltigförklaras samt att mannen skulle få skadestånd.

I sin dom konstaterar Arbetsdomstolen att stöld från arbetsgivaren normalt sett innebär grund för avsked. Men arbetsgivaren måste bevisa att detta skett, beviskravet är lika högt som i motsvarande brottsmål. Det ska alltså vara ställt utom rimligt tvivel.

Enligt 18 § anställningsskyddslagen får en arbetstagare avskedas om han eller hon grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Därmed avses enligt lagens förarbeten ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst för farande som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande.

Domstolen har i flera tidigare avgöranden framhållit att tillgreppsbrott som riktas mot arbetsgivaren eller begås på arbetsplatsen utgör allvarliga förseelser varigenom den anställde på ett väsentligt sätt åsidosätter sina åligganden.

Rättspraxis innehåller åtskilliga exempel på att ett sådant handlande har bedömts vara så grovt att arbetsgivaren ansetts ha rätt att omedelbart upplösa anställningsförhållandet genom avskedande. Frågan om det i det enskilda fallet finns fog för att skilja arbetstagaren från anställningen genom avskedande beror dock på en samlad bedömning av såväl förseelsen som sådan som omständigheterna i övrigt.

De tillgrepp som den aktuelle arbetstagaren har gjort sig skyldig till har riktat sig direkt mot bolaget och begåtts på arbetsplatsen. Vidare har det skett vid två olika till fällen. Med hänsyn till arbetstagarens ålder, arbetslivserfarenhet och arbetsuppgifter hos bolaget framstår hans handlande som helt oförsvarligt. Det har varit ägnat att kullkasta det förtroende som bolaget lämnat honom särskilt vad gäller att med nyckel själv ha tillgång till bolagets dieseltank för att vid behov ombesörja tankning av hjullastaren. Det har inte framkommit att det skulle föreligga några förmildrande personlig omständighet

Sammanfattningsvis kommer domstolen till slutsatsen att bolaget måste anses ha varit berättigat att skilja arbetstagaren från anställningen genom avskedande. Facket som drivit arbetstagarens sak döms att betala arbetsgivarens rättegångskostnader med 207 262 kr.


Källa: http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2015/22-15.pdf