UNG SOMMARPERSONAL? Det är viktigt att tänka på att särskilda regler gäller för minderåriga på arbetsplatsen, skriver Victoria Ödlund, HR-expert.
UNG SOMMARPERSONAL? Det är viktigt att tänka på att särskilda regler gäller för minderåriga på arbetsplatsen, skriver Victoria Ödlund, HR-expert.

Anställa unga sommarjobbare – tänk på att det är särskilda regler

Nu är det skolavslutningar och studentfiranden i antågande och många arbetsgivare har anställt unga sommarjobbare. Viktigt att tänka på är att för minderåriga, d v s personer under 18 år, gäller särskilda regler. Syftet med dessa är att förebygga och förhindra att barn och ungdomar skadar sig eller drabbas av ohälsa.

     

den 5 juni 2019 Victoria Ödlund

Bestämmelserna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga (AFS 2012:03). Det är olika regler beroende på barnets ålder; begreppen som används är ungdom, äldre barn och yngre barn.

  • Ungdom = gått ut grundskolan och fyller minst 16 år under kalenderåret
  • Äldre barn = fyllt 13 år, men är ännu inte ungdom
  • Yngre barn = inte fyllda 13 år

Förbjudna arbetsuppgifter

För yngre barn är i princip allt arbete förbjudet. Undantag gäller för mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom verksamheter som bedrivs av en familjemedlem utan andra anställda.

Äldre barn får inte ha arbetsuppgifter som kräver stort ansvar eller är fysiskt eller psykiskt påfrestande. Detta innebär att de inte får utföra tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld, konflikter eller hot. De får heller inte sälja alkohol, snus och tobak. Arbetsuppgifterna ska väljas med omsorg!

Vissa arbetsuppgifter är förbjudna för samtliga minderåriga, t ex arbeten på hög höjd eller arbete med speciella maskiner eller farliga ämnen.

Riskbedömning

I samband med att man anställer minderåriga ska en riskbedömning göras utifrån perspektivet att arbetsuppgifterna kan komma att utföras av minderåriga som ännu inte är fysiskt och psykiskt mogna. Det gäller både fysiska och psykiska risker i arbetsmiljön. 

Exempel på fysiskt påfrestande arbete är tynga lyft eller arbete med kemiska ämnen. Att hantera kontanter eller ta hand om människor i kris är exempel på psykiskt påfrestande arbete. Om det finns ett skyddsombud ska denne få möjlighet att delta i riskbedömningar.

Checklista för riskbedömning: 

  • Bedöm vilka arbetsuppgifter den minderåriga kan utföra
  • Undersök vilka riskkällor det kan finnas i uppgiften
  • Fundera på om bristande mognad eller fysisk utveckling kan bli ett problem
  • Uppskatta hur allvarliga riskerna kan vara
  • Vidta eventuella åtgärder för att ta bort eller förebygga riskerna

Information till skyddsombud och godkännande av vårdnadshavare

Om det finns ett skyddsombud ska arbetsgivaren lämna information om att en minderårig anställs.

Vid anlitande av yngre och äldre barn ska arbetsgivaren försäkra sig om att vårdnadshavaren har lämnat sitt godkännande till det aktuella arbetet. Vårdnadshavaren ska i dessa fall också informeras om arbetsuppgifterna, risker och skyddsåtgärder.

Introduktion och information

Eftersom minderåriga ofta saknar erfarenhet från arbetslivet har de inte samma möjlighet att göra egna riskbedömningar eller förutse konsekvenser. En introduktion ska genomföras där information ges om arbetsuppgifterna och vilka risker som finns i arbetet.

Arbetsgivaren måste förvissa sig om att den minderårige har förstått innebörden i informationen och eventuella risker. Detta kan göras genom att exempelvis ställa frågor eller repetera informationen.

Handledning

Arbetsgivaren ansvarar för att den minderårigas arbete sker under ledning och tillsyn av en lämplig person. Det kan t ex vara en arbetsledare eller en äldre och mer erfaren kollega. Handledaren ska alltid finnas tillgänglig för frågor och stöd för den minderårige. Ytterst är det dock alltid chefen på arbetsplatsen som har ansvaret för att arbetsmiljön.