Ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrift om vibrationer

Remisstiden för föreslagna ändringar i föreskriften Vibrationer (AFS 2005:15) gick ut den 17 april. Vid omprövning av föreskriften visade det sig att 9 § stred mot ett EU direktiv.

     

den 30 november 2016

Ändringarna gäller ett undantag i föreskriften för hand- och armvibrationer inom luftfart.

Undantaget har ingen motsvarighet i vibrationsdirektivet. Arbetsmiljöverkets har i sin konsekvensutredning kommit fram till att ändringen i väldigt liten utsträckning kommer att påverka företag inom luftfarten.

Läs mer: Pågående föreskriftsarbete på Arbetsmiljöverkets hemsida, http://www.av.se/lagochratt/regelarbete/pagaendeforeskrifter/pagaende.aspx


Källa: Arbetsmiljöverket