Ändrad föreskrift om kvarts- och stendamm i arbetsmiljön

Årligen dör cirka 1500 personer i arbetsrelaterade sjukdomar som en följd av yrkesmässig exponering för skadliga kemiska ämnen. Exponering för kvartsdamm bidrar väsentligt till detta antal. Arbetsmiljöverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter, som ska ersätta Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kvarts (AFS 1992:16). Remisstiden gick ut den 19 december 2014. Nu gällande regler har varit i kraft sedan den 1 januari 1993.

     

den 19 maj 2015

Stora förändringar i traditionellt dammiga branscher, både strukturella och tekniska, har genomförts efter reglerna togs fram. Det visar sig även att silikos (stendammslunga), en obotlig yrkessjukdom som inte längre ansågs förekomma i Sverige, är på väg tillbaka.

Undersökningar och mätningar under senare år visar, att arbetsmiljön på många arbetsplatser där kvartshaltigt material hanteras, är långt ifrån tillfredsställande. Arbetsmiljöverket beräknar att 150 000 företags berörs av den nya föreskriften.

I förslaget till nya kvartsföreskrifter har reglerna ändrats på ett antal punkter:

  • Reglerna har en tydligare struktur och är enklare att förstå och att tillämpa.
  • Regler som bedömts vara inaktuella har tagits bort.
  • Kraven bygger genomgående på de riskbedömningar som ska göras enligt gällande föreskrifter (bl.a. systematiskt arbetsmiljöarbete och kemiska arbetsmiljörisker).
  • Tydligare krav på riskbedömning när det gäller hantering av kvartshaltigt material och dokumentation med sanktionsavgift på dokumentationskravet.
  • I stor utsträckning ligger tonvikten i de nu föreslagna reglerna på åtgärder, dvs. att man genom riskbedömning beslutar om riskreducerande åtgärder.
  • Kravet på periodiska obligatoriska exponeringsmätningar på arbetsplatsen är borttaget.
  • Utökade möjligheter att upprätta och använda referensmätningar för att bedöma exponeringen.
  • I förslaget har reglerna för mobila anläggningar förtydligats.
  • De allmänna råden har kortats väsentligt och är placerade i direkt anslutning till den paragraf som kommenteras.

 

Källa: Arbetsmiljöverket