Almedalen onsdag – 3:12-reglerna och personaloptioner

Svenskt näringsliv – entreprenörsskatten: De så kallade 3:12-reglerna utreds för närvarande och förslag väntas den 1 november. Förslaget har stor betydelse för ägare till fåmansföretag. SVCA – Beskattning av personaloptioner: SVCA anordnade under onsdagen även ett seminarium om beskattning av personaloptioner.

     

den 6 juli 2016

Under rubriken ”Vad händer med entreprenörsskatten” diskuterades för- och nackdelar med nuvarande regler samt hur dessa regler kan komma att förändras.

Man presenterade också en rapport från Svenskt Näringsliv som visar att utdelning från fåmansföretag ökade kraftigt efter 2006, då 3:12-reglerna ändrades i positiv riktning för fåmansföretagare. Trots det har skatteintäkterna från denna tidpunkt och framåt, på grund av sådan utdelning, ökat kraftigt. Från 4 Mdr 2006 till 12 Mdr 2014. Man menade också att det finns stor risk att ett kommande förslag om försämringar i 3:12-systemet inte ser till de dynamiska effekter en skatteförändring i negativ riktning kan komma att ge.

På seminariet konstaterades också att statistik visar att de farhågor om att staten skulle tappa skatteintäkter, genom att fåmansföretagare omfördelar arbetsinkomster till mer gynnsamma utdelningsinkomster, efter regelförändringen 2006 har kommit på skam. Jämför man fåmansföretagarnas löneutveckling under perioden 2006 till 2014 så har denna ökat, till och med något mer, än den allmänna löneutvecklingen i samhället.

SVCA – 3:12-regler för tillväxt

Även Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) arrangerade ett mycket välbesökt seminarium om 3:12-reglerna. Panelen var sammansatt av skatteexpertis, politiker och fåmansföretagare. Även här identifierades den stora skillnaden i skattesatser mellan kapital- och tjänsteinkomster som det stora problemet. Flera av paneldeltagarna lyfte också fram att reglerna är svåra och att de förändras alltför ofta som stora problem.

Man kan sammanfattningsvis konstatera att intresset för att förändra 3:12-reglerna är stort. Många intressenter trycker på att det är viktigt att företagarna får enkla förutsägbara regler. Entreprenörerna ska gynnas genom en god möjlighet till att få lågt beskattad utdelning om verksamheterna går bra. De direktiv som den sittande 3:12-utredningen har att arbeta efter innebär dock att reglerna, totalt sett, ska stramas åt och att staten ska få högre skatteintäkter genom nya regler. Därför räknar de flesta med att den effektiva skattesatsen på utdelning inom gränsbeloppet kommer att höjas från dagens 20 % till 25 %.

När det gäller 4 %-spärren har det diskuterats om att den ska tas bort. Detta stöds också av att den socialdemokratiske representanten på både seminariet vid Svenskt näringsliv och det som hölls av SVCA (Erik Ezelius) hårt kritiserade spärren som en dåligt utformat alliansregel, varför man kan tänka sig att den kommer att tas bort vid eventuell ny lagstiftning på området.

SVCA – Beskattning av personaloptioner

SVCA anordnade under onsdagen även ett seminarium om beskattning av personaloptioner. Seminariet pekade på brister i dagens skatteregler för incitamentsprogram på flera punkter. Det konstaterades att Sverige, i en internationell jämförelse, har en mycket hög beskattning av personaloptioner, vilket gör det svårt att rekrytera och bibehålla arbetskraft.

SVCA presenterade också ett förslag om beskattning av personaloptioner. Förslaget gick ut på att beskattning av värdet på en personaloption ska delas upp i en tjänste- och en kapitaldel beroende på om värdeökningen skett före eller efter intjänandet. På kapitaldelen skulle inte arbetsgivaravgifter påföras. Enligt förslaget ska beskattningstidpunkten också skjutas fram till det att det förvärvade värdepappret avyttras och dvs vid den tidpunkt den anställde har medel att betala skatten. Det framfördes också en hel del kritik mot incitamentsutredningens förslag som lämnades i mars i år. Utredningens förslag med skattelättnader för särskilt kvalificerade personaloptioner var man i och för sig positiv till men menade att kretsen som skulle omfattas av reglerna borde utvidgas.