Almedalen tisdag – Entreprenörskap och delningsekonomi

Revisionsbyrån PWC lade vid ett seminarium fram ett förslag på en ny skattereform för entreprenörskap. Skatteverkets generaldirektör kommenterar.

     

den 5 juli 2016

Bakgrunden till PWC:s utspel var att Sverige idag har några världens högsta skattesatser på arbets- och kapitalinkomster. PWC:s förslag gick i korthet ut på sänkta skattesatser för kapitalinkomster och förvärvsinkomster samt bolagsskatter. De skattesatser som föreslogs skulle i princip ligga på genomsnittlig internationell nivå:

  • Kapitalinkomster – 20 %
  • Bolagsskatt – 17 %
  • Statlig inkomstskatt i inkomstslaget tjänst – 10 % (dvs, tillsammans med kommunalskatten skulle då en högsta marginalskatt för tjänsteinkomster då maximeras till ca 42 %).

Totalt sett skulle kostnaderna för dessa skattesänkningar, utan beaktande av förmodade positiva tillväxteffekter m m, uppgå till ca 45 mdr/år. För att sätta den summan i ett perspektiv kan sägas att kostnaden för den förra regeringens jobbskatteavdrag har beräknats till ca 100 mdr/år.

Nationalekonomen Pontus Braunerhjelm gav flera tänkbara exempel på hur skattereformen skulle kunna finansieras. Ett återställande av fastighetsskatten skulle ge 15 mdr och slopande av ränteavdragen skulle ge 30 mdr.

Skatteverkets generaldirektör, Ingemar Hansson, som var en av deltagarna i panelen, kommenterade förslaget och delade uppfattningen att det allmänt sett nu vore bra med en översyn av skattesystemet. Till det presenterade förslaget hade han huvudsakligen följande kommentarer:

  • Att sänka skatten på kapitalinkomster är inte rätt väg att gå. Ett stort strukturellt problem med dagens skattesystem är den stora spänningen i beskattningen av kapitalinkomster och tjänsteinkomster vilket driver s k inkomstomvandling, d v s inkomster av arbete försöker man få beskattade som kapitalinkomster på olika sätt.
  • En sänkning av marginalskatterna i inkomstslaget tjänst vore dock lämplig av samma skäl.
  • Att sänka bolagsskattesatsen till nivån 16–17 % är rimligt sett till utvecklingen i andra länder och ligger i linje med det förslag som företagsskatteutredningen lämnade för ett par år sedan.

Det framfördes även att det sannolikt är politiskt svårt att driva igenom skattesänkningar även om de skulle vara bra för Sveriges internationella konkurrenskraft.

Under ett annat seminarium som anordnades av PWC diskuterades den framväxande delningsekonomins utmaning för skattesystemet. Med delningsekonomi avsågs här tjänster där privatpersoner köper tjänster av varandra genom olika plattformar som t.ex. Uber taxi. Skatteverket var av uppfattningen att befintliga skatteregler i princip kan tillämpas även på dessa transaktioner men att utmaningen främst ligger i kontroll. Det framhölls också att det är svårt för den enskilde att göra rätt eftersom man själv måste avgöra i vilket inkomstslag inkomsten ska beskattas (dvs tjänst, näringsverksamhet eller kapital) och om man är momspliktig.