Lön som motivation

Lönen har betydelse för anställdas motivation och arbetsprestation. Samtidigt är det många anställda som anser att det är otydligt hur lönen sätts och vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det här framkommer i en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.

     

den 6 juli 2017

I dag arbetar många företag med individuell lönesättning. Det innebär att det finns en tydlig uttalad koppling mellan anställdas prestationer och arbetsutförande och deras lön. Individuell lönesättning ställer höga krav på arbetsgivare; det är viktigt för både medarbetare och lönesättande chefer att det finns en väl förankrad löneprocess.

Enligt rapporten anser många anställda att skillnader i prestation och arbetsutförande ska påverka lönen och att det kan vara motiverat med löneskillnader i en organisation.

Utöver själva lönen finns det även andra faktorer kring lön som påverkar motivationen. Det handlar t ex om arbetsklimat, hur lönesättningen går till, kunskap om lönekriterier och hur man kan påverka sin egna lön.

Chefens roll

Den lönesättande chefen har en central och viktig roll när man tillämpar individuell lönesättning. Cheferna ska bland annat sätt upp mål, följa upp dessa, hålla lönesamtal och kunna motivera lönesättningen.

Enligt rapporten anser många chefer att det är svårt att bedöma medarbetarnas arbetsprestationer. En annan utmaning är att lönesumman som kan fördelas individuellt ofta är begränsad.

Arbeta med hela löneprocessen

För att få en väl fungerande löneprocess är det viktigt att chefer får utbildning och träning i lönesättning och samtal. Det är också viktigt att medarbetarna förstår hur löneprocessen går till och hur deras löner sätts. Avgörande för att individuell lönesättning ska fungera är de anställda anser att hela processen är relevant, tydlig och legitim.

Att ha en väl fungerande löneprocess är också ett led i arbetet med att attrahera och behålla personal. Det är viktigt att kunna uppmuntra och behålla de medarbetare som bidrar extra till verksamhetens utveckling.