Åldersdiskriminering av 70-åringar

Två bussförare och en färdtjänst- och sjukreseförare har i enlighet med ett bolags ålderspolicy nekats ny behovsanställning med anledning av att de fyllt 70 år.

     

den 8 oktober 2015

DO stämde ett bussföretag och krävde att de tre skulle få ersättning för att de hade diskriminerats på grund av sin ålder.

Parterna är överens om att förarna genom bolagets handlande i och för sig har utsatts för en särbehandling på grund av ålder som omfattas av diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen. Arbetsdomstolen har tagit ställning till frågan om särbehandlingen ändå kan anses ha varit tillåten i enlighet med något av undantagen i 2 kap. 2 § samma lag.

Sammantaget kommer AD till slutsatsen att den särbehandling som bolagets 70-årsgräns innebär inte kan rättfärdigas genom undantagsregeln i 2 kap.2§1 diskrimineringslagen.

Arbetsdomstolen förpliktar därför bolaget att till var och en av de tre förarna betala diskrimineringsersättning med 40 000 kr. Dessutom ska bolaget tillsammans med två arbetsgivarorganisationer med en tredjedel vardera stå för DO´s rättegångskostnader på 132 000 kr.


Källa: http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2015/51-15.pdf