Aktivt arbete mot diskriminering – nya krav på arbetsgivarna

Vid årsskiftet börjar nya regler i diskrimineringslagen att gälla. För arbetsgivare innebär detta att de måste arbeta aktivt och förebyggande mot diskriminering i fler situationer än idag. Vidare ska arbetsgivare med minst tio anställda dokumentera sitt arbete med lönekartläggning varje år.

     

den 28 september 2016

Enligt gällande regler ska arbetsgivare arbeta aktivt och förebyggande för att främja lika rättigheter och möjligheter för de anställda utifrån tre diskrimineringsgrunder: kön, religion och trosuppfattning samt etnisk tillhörighet.

Från den 1 januari utökas denna skyldighet till att omfatta alla sju diskrimineringsgrunderna som finns i lagen. Alltså kommer även ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet att omfattas av det aktiva arbetet.

Med aktiva åtgärder menas ett arbete inom en verksamhet som motverkar diskriminering och på annat sätt bidrar till lika rättigheter och möjligheter.

Vad innebär de nya reglerna?

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att en arbetsgivare ska undersöka riskerna för diskriminering, analysera orsaker, vidta åtgärder och följa upp arbetet.

Kartläggningen och analysen ska göras inom fem områden:

  • Arbetsförhållandena
  • Löner och andra anställningsvillkor
  • Rekrytering och befordran
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Möjligheten att förena arbete och föräldraskap

Vad som är skäligt att kräva av en arbetsgivare måste bedömas i varje enskilt fall. Denna bedömning ska göras med hänsyn till företagets resurser, behov och andra omständigheter.

Nytt är också att arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier.

Arbetsgivare med minst 25 arbetstagare ska även årligen dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder i skrift.

Lönekartläggning varje år

Arbetsgivare ska kartlägga och bedöma om det finns några löneskillnader som har samband med de anställdas kön. Idag gäller att arbetsgivare ska göra lönekartläggningar vart tredje år om man har 25 eller fler anställda. Det kommer att ersättas med ett krav på årlig skriftlig dokumentation och kommer att gälla för arbetsgivare som har tio eller fler anställda.


Kurs

Försäkra dig om att ni uppfyller lagkraven och har ett effektivt arbetssätt! När det gäller såväl arbetsmiljö som frågor om diskriminering så har arbetsgivaren ett enormt ansvar. Dels rent juridiskt, där det kan bli en dyr historia att göra fel.

På vår kurs ”Diskriminering – aktiva åtgärder” får ni både nyheter i diskrimineringslagen, konkret vägledning om förebyggande arbete och mycket mer.

»Läs mer/anmäl dig


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!