AD: Personalchef avskedad

Arbetsdomstolen har avgjort ett mål om tvist om giltighet av ett avskedande av en platschef tillika personalchef. Frågan gällde bland annat om platschefen/personalchefen hade attesterat sina egna tidrapporter i strid med arbetsgivarens instruktioner

     

den 7 september 2015

Tvisten handlade om den anställde haft rätt att själv registrera sammanlagt drygt 200 timmars övertid. Företaget ansåg att så inte var fallet och avskedade henne.

Arbetsdomstolens samlade bedömning är att det är utrett att den anställde medvetet har attesterat sina egna tidrapporter i strid med bolagets instruktioner och attestordning på det sätt som arbetsgivarparterna gjort gällande, det vill säga utan uttrycklig tillåtelse eller tyst accept från bolaget.

Därigenom har den anställde som såsom både personal- och platschef hade en utpräglad förtroendeställning hos bolaget, enligt Arbetsdomstolens mening så grovt åsidosatt sina åligganden mot bolaget att det funnits grund för avskedandet oberoende av om hennes registreringar av övertid varit riktiga eller inte. Unionens talan ska alltså avslås.

I de flesta fallen är Arbetsdomstolens ledamöter eniga men i just detta fall fastställdes domen med 4 röster för och 3 röster mot där de tre skiljaktiga ledamöterna redovisade sina synpunkter i en 6 sidor lång bilaga.

Arbetsdomstolens dom kan inte överklagas.


Källa: http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2015/46-15.pdf