AD om samarbetsproblem med skyddsombud och fråga om föreningsrättskränkning ägt rum

Vid ett bolag som bedriver bussverksamhet förekom samarbetsproblem mellan trafikledningen och ett skyddsombud. Bolaget påkallade förhandling med den arbetstagarorganisation som utsett skyddsombudet.

     

den 3 juni 2015

Vid förhandlingen framförde bolaget kritik mot skyddsombudet och uttryckte att bolaget ville att arbetstagarorganisationen skulle avsätta honom som skyddsombud. Arbetstagarorganisationen avvisade bolagets krav. Bolaget lade därefter ut information på bolagets hemsida om sin syn på konflikten med skyddsombudet.

Tvisten mellan parterna gällde om bolaget genom förhandlingsframställningen, genom sitt agerande vid förhandlingen och genom informationen kränkt skyddsombudets föreningsrätt, samt om detta agerande hindrat honom från att fullgöra sina uppgifter som skyddsombud och facklig förtroendeman i strid med 6 kap. 10 § arbetsmiljölagen och 3 § förtroendemannalagen.

AD säger sammanfattningsvis att bussbolagets agerande inte är en åtgärd enligt 8§ MBL dvs. ingen kränkning av föreningsrätten har förekommit och att Svenska Kommunalarbetareförbundet därför ska ersätta Sveriges Bussföretag och Arriva för deras rättegångskostnader med 577 500 kr.

En dom som visar på fördelar både för arbetsgivare och fack.

I en kommentar till domen säger Kommunals avtalschef Johan Ingelskog att AD-domen egentligen bara fastslagit att arbetsgivaren har rätt att framför kritik mot skyddsombud. På den positiva sidan fastslår domen tydligt att arbetsgivaren inte har någon rätt till inflytande vad avser att tillsätta och avsätta skyddsombud. Detta är principiellt viktigt för skyddsombudens arbete.

Samtidigt bekräftas dock att arbetsgivare kan få gå väldigt långt i sin kritik. På lång sikt kan detta ha allvarliga konskevenser. Om man som skyddsombud ska behöva bära tung, personligt riktad kritik, kan det leda till att man tänker sig för både en och två gånger innan man tar på sig rollen som skyddsombud. De fackliga organisationerna har redan idag svårt att få medlemmarna att engagera sig som skyddsombud.

Domen underlättar knappast detta arbete. Därutöver kan domen också ha en inskränkande verkan på skyddsombudens arbete, med påföljden att skyddsombuden blir alltför försiktiga i sin kritik mot arbetsgivaren.


Källa: http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2015/29-15.pdf