AD om begreppen månadslön, arbetstid och semester

I en från tingsrätt överklagad dom har ett byggföretag yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska ogilla arbetstagarens vid tingsrätten förda talan och förplikta honom att ersätta byggföretaget för dess rättegångskostnader där. Arbetsdomstolen har nu tagit ställning till frågan om en arbetstagare stått till förfogande för arbete och därigenom haft rätt till lön.

     

den 4 april 2016

I sina domskäl säger AD att det i målet föreligger två anställningsavtal. Bägge avtalen talar endast om att arbetstagaren ska erhålla månadslön med 25 625 kr respektive 26100 kr. Det framgår ingenstans att den avtalade månadslönen skulle vara beroende på hur många timmar arbetstagaren arbetade. Avtalet har utformats av arbetsgivaren och eventuella oklarheter i avtalet och hur detta ska tolkas, bör då ligga bolaget till last.

De lönespecifikationer och utdrag från stämpelklocka som förebringats är ostridiga uppgifter, men innebär likväl inte att det föreligger skäl att frångå vad som följer av anställningsavtalet.

När det gäller semester baserad på beräknad löneskuld ska semesterlagen 28-29 §§ tillämpas eftersom anställningen upphört innan arbetstagaren fått den semesterlön som tjänats in. Arbetstagaren ska då i stället få semesterersättning som ska bestämmas enligt grunderna för beräkning av semesterlön och enligt 16b § och ska utgöra 12 procent av arbetstagarens förfallna lön under intjänandeåret.

Arbetsgivaren har vidare gjort sig skyldig till att utger skadestånd enligt 32 § semesterlagen och brott mot 30 §.

Byggföretaget döms att betala 184 578 kr till arbetstagaren och dessutom utge ersättning för arbetstagarens rättegångskostnader med 222 803 kr.


Källa: http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2016/17-16.pdf