AD: Arbetsgivaren måste beakta tvåmånadersregeln vid avsked

Tvisten gäller om ett avskedande har varit lagligen grundat. Fråga om arbetsgivaren ABB har känt till de omständigheter som åberopats till grund för avskedandet mer än två månader innan underrättelsen om det tilltänkta avskedandet lämnades och därför, till följd av den s.k. tvåmånadersregeln, förlorat möjligheten att åberopa omständigheterna som avskedandegrund.

     

den 20 maj 2015

Bakgrunden till tvisten är en anställd som när han arbetade i Kongo lånade pengar ur ABBs kassa för att hjälpa en svensk kollega som hamnat i häkte sommaren 2013. Lånet anmäldes direkt till bolagets säkerhetsansvarige i Sverige. Pengarna användes för att betala häktesvakterna så att kollegan skulle slippa sova på golvet. Strax därefter släpptes kollegan ur häktet och utredningen blev nerlagd.

Den anställde och hans hustru blev kort därefter i annat sammanhang gripna av säkerhetspolis på en flygplats anklagad för att i strid med kongolesisk lag ha sagt upp en lokalanställd kvinna. Poliserna krävde för detta pengar samma dag. Efter utredning visade det sig dock att anklagelsen saknade grund. Trots detta krävde säkerhetspoliserna 1 000 dollar i administrativa kostnader för fingeravtryckstagning och rapportskrivning! Den ABB-anställde betalade detta belopp privat och anmälde därefter incidenten till arbetsgivaren.

Efter flera månaders utredning om händelseförloppet i Kongo kom arbetsgivaren fram till att mannen skulle skiljas från sin tjänst då han brutit mot företagets uppförandekod genom att betala ut pengar till myndighetspersoner i Kongo.

Arbetstagarens fackliga organisation Unionen stämde då ABB inför AD och menade bl a att avskedandet i december 2013 skett för sent eftersom arbetsgivaren rimligen fått kännedom om händelsen redan under sommaren.

Arbetsdomstolen konstaterar sammanfattningsvis att de rättsliga utgångspunkterna för bedömningen av frågan om tvåmånadersregeln enligt huvudregeln i 18 § andra stycket anställningsskyddslagen är att ett avskedande inte får grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § samma lag.

Arbetsdomstolen anser också att den långa utredningstiden för att klarlägga eventuella mutor inte varit försvarlig och kommer därför fram till att när bolaget underrättade arbetstagaren om det förestående avskedandet den 2 december 2013 har detta skett för sent. Arbetsdomstolens bedömning innebär att en arbetsgivare inte kan hålla på information hur länge som helst t ex genom att åberopa pågående utredning utan måste agera inom tvåmånadersgränsen.

Detta innebär att bolaget är förhindrat att lägga de åberopade händelserna till grund för avskedandet. Avskedandet har därför skett för sent – långt efter det att två månader förflutit från de åberopade händelserna i Kongo under sommaren.

ABB döms nu att betala 125 000 kronor i skadestånd till arbetstagaren samt lön för perioden som motsvarar det han skulle ha tjänat om han inte avskedats, cirka 450 000 kr. Bolaget och Teknikarbetsgivarna ska även betala Unionens rättegångskostnader på 143 000 kronor.

Läs hela domen här