5 tips för att komma igång med arbetsmiljöarbetet

Har du också dåligt samvete för arbetsmiljöarbetet i företaget? Det behöver inte vara komplicerat: Genomför du dessa 5 punkter har du kommit långt!

     

den 16 augusti 2016

Både i telefonservicen och på våra kurser upplever vi att många är osäkra på hur de ska komma igång med arbetsmiljöarbetet i praktiken. Det blir lätt en pappersprodukt, bara för att ha den formella dokumentationen i ordning. En sådan lösning ger dessvärre ingen positiv effekt i praktiken och kommer sannolikt inte heller vara tillräcklig vid en myndighetstillsyn. Vår erfarenhet är att det inte är så mycket som behövs bara man lägger tiden på rätt saker.

Alla arbetsgivare ska ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i sin verksamhet. Kommer du igång med följande fem punkter har du lagt grunden för ett bra och användbart arbetsmiljöarbete. Kom ihåg: gör det enkelt – och kom igång!

1. Ta fram en arbetsmiljöpolicy och förankra denna i verksamheten

Alla arbetsgivare ska ha en arbetsmiljöpolicy. I denna policy ska man redogöra för både inriktningen och målen för arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att de mål man sätter upp är relevanta och förankrade i verksamheten. Målen sätts ofta på två nivåer, både i form av övergripande mål och i mer konkreta, mätbara mål.

När målen är satta görs en plan för hur man ska nå dem. Se också till att förankra målen och arbetsmiljöpolicyn i verksamheten. Det blir då lättare att få alla att dra åt samma håll.

2. Ta positiva åtgärder i arbetsmiljöpolicyn

Tänk också på att ta med positiva arbetsmiljöfaktorer i arbetsmiljöpolicyn. Det är minst lika viktigt att ha fokus på positiva sidor av arbetsmiljön som utmaningar och problem.

3. Ta fram rutiner för att hitta risker i arbetsmiljön

I alla verksamheter ska det genomföras kartläggningar och riskbedömningar av arbetsmiljön. Det handlar om att identiera vilka risker som finns. Alla delar av arbetsmiljön ska omfattas av kartläggningen, alltså inte bara den fysiska arbetsmiljön som till exempel ergonomi och belysning, utan även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Allvarliga risker måste åtgärdas så snart som möjlig, andra risker ska tas med i en skriftlig handlingsplan. När åtgärderna är genomförda ska de slutligen kontrolleras. Man kan säga att riskbedömning är en process i fyra delar: undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera.

4. Gör det enkelt att rapportera avvikelser och förbättringsförslag

Det är oftast personalen som först uppmärksammar problem och risker i arbetsmiljön. Det är därför viktigt att ha en företagskultur där de anställda uppmuntras att anmäla brister och problem samt även har möjlighet att föreslå förbättringar. Genom att ha rutiner som gör det enkelt att anmäla tillbud samt ge förslag på förbättringar, har man ett mycket bra verktyg för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.

5. Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet

En gång om året ska man göra en uppföljning av arbetsmiljöarbetet, alltså gå igenom så att man jobbar på ett överenskommet och ändamålsenligt sätt. Resultatet av en sådan genomgång är en del av underlaget för att revidera företagets arbetsmiljöpolicy för kommande år.