3-årigt avtal inom vårdområdet klart

SKL och Pacta har kommit överens med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna om ett nytt treårigt avtal. Avtalet är fortsatt utan centralt satta lönenivåer och innehåller en avsiktsförklaring om ett utvecklingsarbete rörande arbetstidsbestämmelserna.

     

den 7 januari 2016

Med fokus på långsiktighet, verksamhetens behov, medarbetares hälsa och det framtida rekryteringsläget inom vårdyrkena har SKL/Pacta, Vårdförbundet och Fysioterapeuterna idag enats om att förlänga det nuvarande avtalet mellan parterna.

– Avtalets längd är en nyckelfaktor och en förlängning av ett avtal utan centralt styrda löneökningsnivåer ger våra medlemmar en god planeringshorisont.

– Dessutom ger det oss på SKL tid att ordentligt genomlysa bestämmelserna om arbetstid tillsammans med fackförbunden, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

- Vårdförbundets stora fråga de senaste åren har varit hälsosamma arbetstider där vi yrkat på att vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden. – Nu inleder vi ett långsiktigt samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Fakta om avtalet:

  • Avtalet gäller cirka 110 000 medarbetare inom vården och inkluderar bland annat sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och fysioterapeuter.
  • Avtalet bygger på lokal lönebildning och innehåller inga centralt angivna lönenivåer.
  • Avtalet gäller från 28 december 2015 till 31 mars 2019. Dock finns uppsägningsmöjlighet enligt nedan.
  • Parterna har enats om en avsiktsförklaring gällande ett gemensamt utvecklingsarbete rörande arbetstidsbestämmelserna. Parterna har enats om att en principöverenskommelse ska träffas senast 30 november 2016. Principöverenskommelsen ska ange syfte och mål, omfattning, tidpunkt för ikraftträdande, möjlighet till lokala avvikelser och konstruktion.
  • Om parterna inte träffar en principöverenskommelse enligt avsiktsförklaringen har respektive part möjlighet att säga upp avtalet med en ömsesidig uppsägningstid av 3 månader. Avtalet upphör då att gälla den 31 mars 2017.
  • Senast 30 november 2017ska parterna ha träffat en central överenskommelse med utgångspunkt från principöverenskommelsen. Om parterna inte träffar en sådan överenskommelse har respektive part möjlighet att säga upp avtalet med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Avtalet upphör då att gälla den 31 mars 2018.
  • Vårdförbundet och Fysioterapeuterna förhandlar tillsammans inom ramen för OFR:s förhandlingsråd, området hälsa och sjukvård.
  • SKL:s förhandlingsdelegation är tillika styrelse i Pacta.Källa: http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015/3arigtavtalinomvardomradetgerlangsiktighet.7927.html