19 nyheter 2016 som berör lön och HR

Nyheter som berör lön och HR publicerade av Regeringen den 29 december 2015

     

den 7 januari 2016

* Främjandemedel till arbetsmarknadens parter för det så kallade snabbspåret

Förordning om statsbidrag för särskilda främjande och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

 • SFS:2015:848 Ikraftträdande: 1 januari 2016.

Många nyanlända har både utbildning och erfarenhet i yrken där det råder brist på utbildad och erfaren arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Dessa personers kunskap och färdigheter behöver tas tillvara snabbare och effektivare.

Regeringen har därför tillsammans med arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter fört samtal om åtgärder för att inom ramen för etableringsuppdraget skapa snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige.

För att skapa förutsättningar för snabbspår föreslås i en ny förordning att arbetsmarknadens parter ges möjlighet att ansöka om medel för främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Med särskilda främjande- och utvecklingsinsatser avses insatser som synliggör nyanländas kompetens eller i övrigt främjar användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända.

Sådana medel kan exempelvis användas till översättning av valideringsmodeller till andra språk än svenska.

*Borttagande av möjligheten att få full etableringsersättning samtidigt som lön inom etableringsplanen

 • Ändringar i Förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare
 • SFS:2015:936 Ikraftträdande: 1 februari 2016

Sedan den 1 oktober 2012 kan nyanlända i etableringsuppdraget under sex månader arbeta inom ramen för sin etableringsplan utan att det påverkar etableringsersättningen.

Denna möjlighet avskaffas. Etableringsersättning kommer att lämnas endast i den omfattning som den nyanlände inte arbetar. Det kommer dock även i fortsättningen att vara möjligt att ha ett arbete som inte ingår i etableringsplanen utan att den förvärvsinkomsten påverkar etableringsersättningen

* Avskaffande av systemet med etableringslotsar

 • Ändringar i Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
 • Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:30 Avskaffande av systemet med etableringslotsar, bet 2015/16:AU1, rsk r. 2 15/16:57 SFS: 2015:849 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Ändringen innebär att kravet på Arbetsförmedlingen att tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en etableringslots enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare upphör att gälla.

* Höjd energiskatt på bensin och dieselbränsle samt minskad skattebefrielse för vissa biodrivmedel

 • Ändring i Lagen (1994:1776) om skatt på energi
 • Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 SFS: 2015:747 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Energiskatten på fossil bensin och fossilt dieselbränsle höjs med 48 öre per liter för bensin och med 53 öre per liter för dieselbränsle. Befrielsen från energiskatt minskas för etanol som låginblandas i bensin till 74 procent samt för höginblandad etanol (E85) till 73 procent av den energiskatt som gäller för bensin. För Fame (fett-syra-metyl-ester) som höginblandas i dieselbränsle ökas befrielsen från energiskatt från 44 procent till 50 procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle.

* Förändringar av RUT-avdraget

 • Ändring i Inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete och skatteförfarandelagen (2011:1244)
 • Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 SFS:2 015:768, 2 015:775 och 2 015:777 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Taket för RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. RUT-avdraget för städarbete eller annat rengöringsarbete ska endast omfatta enklare arbete samt flyttstädning. Matlagning ska inte omfattas av RUT-avdraget.

* Förändringar av ROT-avdraget

 • Ändring i Inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete och skatteförfarandelagen (2 011:12 4 4)
 • Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 SFS:2 015:768 , 2 015:775 och 2 015:777 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån sänks från 50 till 30 procent.

Läs också RUT- och ROT-info från Skatteverket
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/rotrutarbete/nyareglerforrotochrutarbete2016.4.3810a01c150939e893f8301.html

* En mer jämställd föräldrapenning

 • Ändring: Socialförsäkringsbalken och lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus
 • Beslutsunderlag: Prop. 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning SFS: 2015:674 – 2015:675 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Ändringen i socialförsäkringsbalken innebär att det antal dagar för vilka en förälder inte kan avstå rätten till föräldrapenning till den andra föräldern (det vill säga dagar som är reserverade för respektive förälder) ökas från 60 till 90 dagar. Som en konsekvens av det ändras lagen om jämställdhetsbonus på så sätt att det antal dagar för vilka det kan lämnas jämställdhetsbonus minskas i motsvarande mån.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande för föräldrapenning för ett barn som har fötts före ikraftträdandet, eller vid adoption, när den som adopterat barnet har fått barnet i sin vård före ikraftträdandet. Ändringarna syftar till att öka jämställdheten mellan föräldrar när det gäller fördelningen av hemarbetet och omsorgen om barnet och ska även medverka till mer jämställda förhållanden på arbetsmarknaden samt stärka barnets rätt till sina föräldrar.

* Höjd föräldrapenning på grundnivån

 • Ändring i Socialförsäkringsbalken
 • Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 SFS:2015:964 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Ändringen i socialförsäkringsbalken innebär att föräldrapenning på grundnivån höjs från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag från den 1 januari 2016. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för föräldrapenning som avser tid före ikraftträdandet. Höjningen syftar till att stärka ekonomin för barnhushåll med låga inkomster.

* Avtrappat jobbskatteavdrag för höga inkomster

 • Ändring i Inkomstskattelagen (1999:1229)
 • Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 SFS:2 015:775 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Jobbskatteavdraget trappas av under 2016 för personer med arbetsinkomster på ca 600 000 per år. Detta motsvarar en månadslön på 50 000 kr. Avtrappningstakten är tre procent.

Läs också Skatteverkets info om jobbskatteavdrag
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/skattetabeller/jobbskatteavdrag.4.6fdde64a12cc4eee2308000107.html

* Sänkt skatt för pensionärer

 • Ändring i Inkomstskattelagen (1999:1229)
 • Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016
 • SFS:2 015:775 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Det förhöjda grundavdraget för äldre justeras så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för inkomster upp till 10 000 kronor i månaden. Skatten sänks även för äldre med inkomster upp till 20 000 kronor i månaden.

Läs också info från Skatteverket
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/skattetabeller/grundavdrag.4.6d02084411db6e252fe80009078.html

* Den statliga inkomstskatten

 • Ändring i Inkomstskattelagen (1999:1229)
 • Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 SFS: 2 015:775 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster räknas inte upp för beskattningsåret 2016.

Den nedre skiktgränsen uppgår därmed till 430 200 kronor, dvs samma som för inkomståret 2015. Den övre skiktgränsen är fastställd till 625 800 kronor.

Läs också Skatteverkets info om skiktgränser 2016
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/beloppprocentsatser/privatbeloppfaq/narskamanbe
talastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html

* Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

 • Ändring i Inkomstskattelagen (1999:1229)
 • Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 SFS: 2 015:775 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton slopas. Beloppsgränsen för återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut av pensionssparkonto utan Skatteverkets medgivande höjs till ett prisbasbelopp och tidsgränsen för förtidaavslut slopas.

Läs också Skatteverkets info om privat pensionssparande
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/avdrag/privatallmantfaq/hurstortavdragkanjaggoraforpensionssparande.5.f103d011bbc96625680009342.html

* Slopad skattereduktion för gåvor

 • Ny lag: Lag om upphävande av lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.
 • Ny förordning: Förordning om upphävande av förordningen (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
 • Ändring: Inkomstskattelagen (1999:1229), skatteförfarandelagen (2011:1244) och skatteförfarandeförordningen Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 SFS: 2 015:768 , 2 015:775 och 2 015:778 –2 015:78 0 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet och förfarandet med godkännande av gåvomottagare slopas

Läs också Skatteverkets info om slopad skattereduktion för gåvor
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/betalafatillbaka/skattereduktionforgavor.4.5fc8c94513259a4ba1d800064144.html

* Särskild löneskatt för äldre

 • Ändring i Lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
 • Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 SFS:2 015:772 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Särskild löneskatt införs på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Särskild löneskatt införs även på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. Den särskilda löneskatten är en form av socialavgift och bestäms till 6,15 procent.

* Tidigarelagt slopande av nedsättningen av socialavgifterna för unga

 • Ändring i Lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
 • Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 SFS:2 015:774 och 2 015:776 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Slopandet av nedsättningen av socialavgifterna för unga tidigareläggs till den 1 juni 2016. Från och med detta datum ska alltså fulla socialavgifter (31,42 procent) betalas för alla ungdomar.

* Obligatoriskt för statliga myndigheter att vara anslutna till Statens servicecenters tjänster

 • Ny förordning: Förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster
 • Beslutsunderlag: Promemorian Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster (Fi2015/01999/SFÖ) SFS: 2015:665 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Enligt den nya förordningen blir det obligatoriskt för 107 statliga myndigheter att senast den 1 januari 2017 vara anslutna till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster. Merparten av dessa myndigheter är redan i dag anslutna till tjänsterna. Utgångspunkten är att förordningen under 2017–2021 stegvis ska utvidgas till att omfatta övriga lämpliga myndigheter under regeringen.

* En ny militär grundutbildning

 • Ny förordning: Förordning om militär grundutbildning
 • Beslutsunderlag: Promemorian En ny militär grundutbildning (Fö2 015/0 0945/R S) SFS:2015:613 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Förordningen (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten ersätts med en ny förordning om militär grundutbildning. Nuvarande två utbildningar, grundläggande respektive kompletterande militärutbildning, tas bort och ersätts med en ny militär grundutbildning.

Denna utbildning ska omfatta minst 120 utbildningsdagar och högst 365 utbildningsdagar. Utbildningen genomgås i sin helhet med rekrytförmåner. Vidare införs en utbildningspremie.

I SFS:2015:613 17 § finns bestämmelser om skydd för anställning för den som genomgår militär grundutbildning:
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015613-om-milit_sfs-2015-613/?bet=2015:613

* Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas

 • Ändring i Socialförsäkringsbalken
 • Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 SFS:2015:963 Ikraftträdande: 1 februari 2016

En ändring har gjorts i socialförsäkringsbalken som innebär att det från och med den 1 februari 2016 inte längre kommer att finnas någon begränsning i tid för möjligheten att betala ut sjukpenning. Detsamma kommer att gälla för sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för sjukpenning och andra berörda förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

Läs också info från Försäkringskassan
http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/!ut/p/a1/hc49C8IwEAbg39Kho8k1gqRuKVg_wMnBmkVSSNNgm5QkNvjvbd0EP2574bl7D3NcYW7EqJUI2hrRzZmvrpTAsSgyBvQEFPb5Lt-UOdlmJZnAZQLwZRj82z9j_iI_Lhwwb26oF9og4WoZvNKjcHKuZqZeUoW5k4100qG7m15uQxj8OoUUYoxIWas6ifxH31ofcPXOhr6CBa8fkSXJE5sK1QQ!/?1dmy&mapping=%2Farbetsgivare%2Fnyhetsarkiv&urile=wcm%3apath%3a%2FContentSE%2Fnyheter%2Fbortre_gransen_sjukforsakringen_tas_bort

* En effektivare sfi

 • Ändring i Skollagen (2010:800), lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare och lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
 • Beslutsunderlag: Prop. 2014/15:85 Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning SFS:2015:482 – 2015:484 Ikraftträdande: 1 januari 2016

Lagändringarna innebär att utbildning i svenska för invandrare (sfi) inte längre ska vara en egen skolform. Sfi ska i stället ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning (komvux). Komvux ska alltså tillhandahållas på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och i form av sfi. Huvudmannen för komvux i form av sfi ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevernas behov. Hemkommunen ska vara skyldig att se till att den som tänker påbörja vuxenutbildning på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning. Hemkommunen ska också ansvara för att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom komvux och särskild utbildning för vuxna (särvux).

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2016 men tillämpas först från den 1 juli 2016.


Alla nya lagar och förordningar 2016 hittar du här